de Laka-catalogus

Overzicht op auteur min-ez

datumtitelauteurcategorie
2020-04 Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050 Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden algemeen
2017-07 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap Hoogambtelijke werkgroep, Min. EZ algemeen
2017-06 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 Min. EZ, RVO algemeen
2016-06 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2015-12 Aanvullende informatie rond de business case van Pallas Min. EZ pallas petten - algemeen
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - algemeen
2015-01 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ covra - vergunningen/procedures
2014-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fifth review conference May 2015 Min. EZ afval - algemeen
2014-09 Nationaal crisisplan Stralingsincidenten Min. EZ, Min. IL&T rampenplannen
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen COVRA, Min. EZ, GKN, NL-NEA dodewaard - algemeen
2014 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014 Min. EZ aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid algemeen
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2013-09 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis afval - richtlijn 2011/70/euratom
2013-07 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review Meeting Min. EZ algemeen
2013-05 "Veiligheidseisen voor kernreactoren: fundamentele veiligheidseisen" [DRAFT versie 31-5-2013] Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid veiligheid - reactoren - algemeen
2012-12 Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom Min. EZ afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-12 Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichting Min. EZ afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-09 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afval Min. EZ olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties Min. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale Borssele NRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele - algemeen
2009-11 Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11 Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak. Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-11 Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinie - peilingen
2009-10 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2009-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-06 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede Kamer Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissing Min. VROM, Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: Kabinetsstandpunt Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
2009-02 Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische Kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM opinie - maatschappelijke organisaties
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f. Min. VROM, Min. EZ olp - hfr petten
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRA Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transporten - nederland - van/naar opwerkingsfabrieken/opslag
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …) Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunit Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National Report Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - algemeen
2008-06 Energierapport 2008 Min. EZ algemeen
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn - export vu rusland
2005-01 Kernenergiewet-vergunning NRG voor het wijzigen en in werking houden van de Hoge Flux Reactor Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW olp - hfr petten
2005 Nu voor later: Energierapport 2005 Min. EZ algemeen
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the Netherlands Min. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken afval - algemeen
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in Petten Min. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas petten - algemeen
2003 Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssector Min. EZ, Berenschot elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2002-12 Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in Nederland Min. EZ algemeen
2002-08 Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 Samenvatting Min. EZ, Novem algemeen
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG Petten Min. VROM, Min. EZ, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2000 Samenwerking met het buitenland, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 2 Min. EZ ke & broeikas - flexibele mechanismen: cdm / ji / emissiehamdel
1999-11 Energierapport 1999 Min. EZ algemeen
1998-06 Inrichtingvergunning Covra Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra - vergunningen/procedures
1998-04 Elektriciteitswet 1998 Min. EZ  aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaal Min. EZ, ECN afval - opwerkingscontracten
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429 Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra - vergunningen/procedures
1996-07 Stroomlijnen naar een markt voor elektriciteit Min. EZ elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
1995-12 Derde Energienota 1996 Min. EZ algemeen
1995-04 Complexvergunning ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04 Beschikking LSO/Opslagloods ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp (onderzoekslocatie petten) nrg/ecn/rcn - petten - algemeen
1995-04 Vergunning LFR Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS olp - hfr petten
1994-08 Energie in Nederland Min. EZ algemeen
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1994-04* Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921 Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993-11 Dossier kernenergie Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1993-10 Kosten-optimale CO2-reductie in Nederland na 2000 Min. EZ ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1993-07 Energie in cijfers Min. EZ algemeen
1993-01* Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1993 NMP-2 Evaluatie energie - eindrapport Min. EZ algemeen
1992-11 Energie en CO2 in Nederland op de lange termijn. Een Verkenning van opties. Discussienota Min. EZ ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1992-08 Energy in the Netherlands Min. EZ algemeen
1992-07 Richtlijnen MER Urenco te Almelo Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1992-03 Elektriciteitsvoorziening in Nederland Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1991-05 Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Min. EZ, VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1990-07 Uranium en kerncentrales; hun energiepotentieel en CO2-produktie G.C.van Uitert, Min. EZ ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
1990 Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoek Min. EZ algemeen
1989-10 Uranium kerncentrales; energiepotentieel en CO2-produktie (concept) G.C.van Uitert, Min. EZ ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
1989-08 Beschikking COVRA-lokatie Sloe Min. EZ covra - algemeen
1989-06 Studie reactortypen voor Nederland Min. EZ, SEP technisch - kerncentrales
1989-05 Ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1989-03 Het energiebeleid nader bezien Min. EZ algemeen
1988 Energie in cijfers; energy in figures Min. EZ algemeen
1987-11 Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppeling Min. EZ algemeen
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987) OPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1986-06 Studie reactortypen voor Nederland Min. EZ, SEP nieuwe kerncentrales - algemeen
1986-06 Richtlijnen lokatiegebonden MER Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra - vergunningen/procedures
1986-05 CPB-studie "economische gevolgen kernenergievermogen" Min. EZ kosten
1986-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: Regeringsbeslissing Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1986 Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikking Min. EZ urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1985-12 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RARO Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1985-11 Project Approach Study for nuclear power plants in the Netherlands Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1985-11 Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoorten Min. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grond Min. VROM, Min. EZ straling - radon/achtergrondstraling
1985-11 Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenland Min. VROM, Min. EZ straling - gevolgen - rest
1985-07 Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afval Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken afval - opslag op land - locatiekeuze
1985-04 Cost study for nuclear and coal-fired power plants in the Netherlands Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1985-04 Electriciteit in de jaren '90 Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1985-01 Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpunt Min. EZ algemeen
1985-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: Beleidsvoornemens Min. EZ nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1985 Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1984-06 Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland OPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1984 Organisatie elektriciteitsvoorziening Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1982-10 Integraal Landelijk Onderzoeksprogramma Nucleair Afval naar Tweede Kamer Min. EZ, Terlouw, ILONA afval - algemeen
1981-07 Kernenergie in kernwoorden Min. EZ algemeen
1981-04 Koninklijk besluit over uitbreiding Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1980-12 Commentaar op "Tussen kernenergie en kolen" Min. EZ algemeen
1980-07 Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centrales Min. EZ algemeen
1980-07 Deel 3 van nota energiebeleid naar Kamer. Samenvatting en conclusies Min. EZ algemeen
1980-05 Zwaarwater-en gasgekoelde reactoren Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1980-05 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: Regeringsbeslissing Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1979-09 Nota Energiebeleid 1- Algemeen Min. EZ algemeen
1979-09 Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: Algemeen Min. EZ algemeen
1979-08 Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO opinie - brede maatschappelijke discussie
1977-05 3500Mwe kerncentrales in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's? Min. EZ nieuwe kerncentrales - algemeen
1977-05 3500Mwe kerncentrales in Nederland: Hoe werken ze en wat zijn de risico's? Min. EZ veiligheid - reactoren - druk- en kokendwater
1977-03 Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEV Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1977-02 Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemen Min. EZ, Min. VROM nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. Samenvatting Min. EZ, SEP, UCN, Interfuel veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. II: splijtstofverrijking. Min. EZ, SEP, UCN veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. III: splijtstoffabricage Min. EZ, SEP, Interfuel veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVA: kernenergiecentrales Min. EZ, SEP veiligheid - risico-analyses & -beleving
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVB: kernenergiecentrales. Min. EZ, SEP veiligheid - risico-analyses & -beleving
1974-09 Samenvatting energienota Min. EZ algemeen
1974 Energienota Min. EZ algemeen
1973-06 Kernenergiewet-vergunning voor het in werking treden en in werking houden van een inrichting waar kernenergie kan worden vrijgemaakt Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1972-04 Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge Opdrachten Min. EZ urenco/ucn - algemeen
1972-03 Nota kernenergiebeleid – Nota Langman Min. EZ algemeen
1972-03 Kernenergiewet-vergunning voor het oprichten van een kernenergie-installatie in Borssele en voorhanden hebben van splijtstof Min. EZ borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1961-09 Nota inzake de kernenergie Min. EZ, De Pous, J.Cals, Veldkamp algemeen
1957-07 Nota kernenergie; Opwekking elektriciteit door middel van kernenergie Min. EZ, J.Zijlstra algemeen
1955-07 Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek van kernreactoren en hun toepassingen. Min. EZ, J.Cals, J.Zijlstra algemeen
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig (Toel.) Min. EZ elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
Elementen voor een nieuw energiebeleid Min. EZ belgië - algemeen

*: Geschatte datum