the Laka catalogue

Overview on author min-ez

datetitleauthorcategory
2020-04 Systeemeffecten van nucleaire centrales in Klimaatneutrale Energiescenario’s 2050 Min. EZ, Berenschot, Kalavasta, Terwel, Tiihonen, Den Ouden general
2017-07 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap Hoogambtelijke werkgroep, Min. EZ general
2017-06 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 Min. EZ, RVO general
2016-06 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2015-12 Aanvullende informatie rond de business case van Pallas Min. EZ pallas research reactor - general
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - general
2015-01 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2014-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fifth review conference May 2015 Min. EZ waste - general
2014-09 Nationaal crisisplan Stralingsincidenten Min. EZ, Min. IL&T emergency plans
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen COVRA, Min. EZ, GKN, NL-NEA dodewaard - general
2014 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014 Min. EZ liability / insurance / legislation
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid general
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ liability / insurance / legislation
2013-09 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis waste - directive 2011/70/euratom
2013-07 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review Meeting Min. EZ general
2013-05 "Veiligheidseisen voor kernreactoren: fundamentele veiligheidseisen" [DRAFT versie 31-5-2013] Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid nuclear safety - reactors - general
2012-12 Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom Min. EZ waste - directive 2011/70/euratom
2012-12 Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichting Min. EZ waste - directive 2011/70/euratom
2012-09 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afval Min. EZ petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties Min. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale Borssele NRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele i - general
2009-11 Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11 Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak. Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11 Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergie Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-10 Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2009-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
2009-06 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede Kamer Min. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissing Min. VROM, Min. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: Kabinetsstandpunt Min. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02 Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische Kernbeslissing Min. EZ, Min. VROM opinion - civil society
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f. Min. VROM, Min. EZ petten research location - hfr
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRA Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transports - netherlands - from & to reprocessing plants
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …) Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunit Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National Report Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - general
2008-06 Energierapport 2008 Min. EZ general
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn almelo - du export to russia
2005-01 Kernenergiewet-vergunning NRG voor het wijzigen en in werking houden van de Hoge Flux Reactor Min. VROM, Min. EZ, Min. SZW petten research location - hfr
2005 Nu voor later: Energierapport 2005 Min. EZ general
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the Netherlands Min. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken waste - general
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in Petten Min. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas research reactor - general
2003 Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssector Min. EZ, Berenschot electricity - price / capacity / consumption
2002-12 Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in Nederland Min. EZ general
2002-08 Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 Samenvatting Min. EZ, Novem general
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG Petten Min. VROM, Min. EZ, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
2000 Samenwerking met het buitenland, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 2 Min. EZ np & greenhouse effect - flexible mechanisms cdm/ji/emission trade
1999-11 Energierapport 1999 Min. EZ general
1998-06 Inrichtingvergunning Covra Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1998-04 Elektriciteitswet 1998 Min. EZ  liability / insurance / legislation
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaal Min. EZ, ECN waste - reprocessing, contracts & discussions
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429 Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1996-07 Stroomlijnen naar een markt voor elektriciteit Min. EZ utilities - other/general
1995-12 Derde Energienota 1996 Min. EZ general
1995-04 Complexvergunning ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04 Beschikking LSO/Opslagloods ECN Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04 Vergunning LFR Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - hfr
1994-08 Energie in Nederland Min. EZ general
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - licensing & legal procedures
1994-04* Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921 Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-11 Dossier kernenergie Min. EZ new nuclear power plants general
1993-10 Kosten-optimale CO2-reductie in Nederland na 2000 Min. EZ np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1993-07 Energie in cijfers Min. EZ general
1993-01* Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1993 NMP-2 Evaluatie energie - eindrapport Min. EZ general
1992-11 Energie en CO2 in Nederland op de lange termijn. Een Verkenning van opties. Discussienota Min. EZ np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1992-08 Energy in the Netherlands Min. EZ general
1992-07 Richtlijnen MER Urenco te Almelo Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1992-03 Elektriciteitsvoorziening in Nederland Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - licensing & legal procedures
1991-05 Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Min. EZ, VROM new nuclear power plants - site selection
1990-07 Uranium en kerncentrales; hun energiepotentieel en CO2-produktie G.C.van Uitert, Min. EZ np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
1990 Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoek Min. EZ general
1989-10 Uranium kerncentrales; energiepotentieel en CO2-produktie (concept) G.C.van Uitert, Min. EZ np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
1989-08 Beschikking COVRA-lokatie Sloe Min. EZ covra interim waste storage - general
1989-06 Studie reactortypen voor Nederland Min. EZ, SEP technical - nuclear power plants
1989-05 Ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1989-03 Het energiebeleid nader bezien Min. EZ general
1988 Energie in cijfers; energy in figures Min. EZ general
1987-11 Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppeling Min. EZ general
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987) OPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
1986-06 Studie reactortypen voor Nederland Min. EZ, SEP new nuclear power plants general
1986-06 Richtlijnen lokatiegebonden MER Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1986-05 CPB-studie "economische gevolgen kernenergievermogen" Min. EZ costs
1986-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: Regeringsbeslissing Min. EZ new nuclear power plants - site selection
1986 Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikking Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1985-12 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RARO Min. EZ new nuclear power plants - site selection
1985-11 Project Approach Study for nuclear power plants in the Netherlands Min. EZ new nuclear power plants general
1985-11 Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoorten Min. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11 Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grond Min. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11 Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenland Min. VROM, Min. EZ radiation - consequences - other
1985-07 Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afval Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - storage above ground - site selection
1985-04 Cost study for nuclear and coal-fired power plants in the Netherlands Min. EZ new nuclear power plants general
1985-04 Electriciteit in de jaren '90 Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
1985-01 Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpunt Min. EZ general
1985-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: Beleidsvoornemens Min. EZ new nuclear power plants - site selection
1985 Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1984-06 Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland OPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
1984 Organisatie elektriciteitsvoorziening Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
1982-10 Integraal Landelijk Onderzoeksprogramma Nucleair Afval naar Tweede Kamer Min. EZ, Terlouw, ILONA waste - general
1981-07 Kernenergie in kernwoorden Min. EZ general
1981-04 Koninklijk besluit over uitbreiding Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1980-12 Commentaar op "Tussen kernenergie en kolen" Min. EZ general
1980-07 Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centrales Min. EZ general
1980-07 Deel 3 van nota energiebeleid naar Kamer. Samenvatting en conclusies Min. EZ general
1980-05 Zwaarwater-en gasgekoelde reactoren Min. EZ new nuclear power plants general
1980-05 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: Regeringsbeslissing Min. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1979-09 Nota Energiebeleid 1- Algemeen Min. EZ general
1979-09 Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: Algemeen Min. EZ general
1979-08 Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking Min. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO public opinion - broad societal discussion
1977-05 3500Mwe kerncentrales in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's? Min. EZ new nuclear power plants general
1977-05 3500Mwe kerncentrales in Nederland: Hoe werken ze en wat zijn de risico's? Min. EZ nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1977-03 Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEV Min. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1977-02 Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemen Min. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. Samenvatting Min. EZ, SEP, UCN, Interfuel nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. II: splijtstofverrijking. Min. EZ, SEP, UCN nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. III: splijtstoffabricage Min. EZ, SEP, Interfuel nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVA: kernenergiecentrales Min. EZ, SEP nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06 Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVB: kernenergiecentrales. Min. EZ, SEP nuclear safety - risk analyses / risk perception
1974-09 Samenvatting energienota Min. EZ general
1974 Energienota Min. EZ general
1973-06 Kernenergiewet-vergunning voor het in werking treden en in werking houden van een inrichting waar kernenergie kan worden vrijgemaakt Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1972-04 Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge Opdrachten Min. EZ urenco/ucn almelo - general
1972-03 Nota kernenergiebeleid – Nota Langman Min. EZ general
1972-03 Kernenergiewet-vergunning voor het oprichten van een kernenergie-installatie in Borssele en voorhanden hebben van splijtstof Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1961-09 Nota inzake de kernenergie Min. EZ, De Pous, J.Cals, Veldkamp general
1957-07 Nota kernenergie; Opwekking elektriciteit door middel van kernenergie Min. EZ, J.Zijlstra general
1955-07 Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek van kernreactoren en hun toepassingen. Min. EZ, J.Cals, J.Zijlstra general
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig (Toel.) Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
Elementen voor een nieuw energiebeleid Min. EZ belgium - general

*: Estimated date