Publicatie Laka-bibliotheek:
Nota kernenergiebeleid – Nota Langman

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-80.pdf
Datummaart 1972
Classificatie 1.01.0.00/80 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

NOTA INZAKE HET KERNENERGIEBELEID

Bij de behandeling op 17 en 18 juni 1970 van het verslag van een op 23 juni 1969 
gehouden mondeling overleg tussen de Minister van Economische Zaken en de vaste 
Commissie voor de Kernenergie inzake het Nederlandse beleid op het gebied van de 
kernenergie (9800, hoofdstuk XIII, nr. 36) is door de ambtsvoorganger van de 
eerste ondergetekende aan de Tweede Kamer een nota inzake de problematiek van 
het kernenergiebeleid toegezegd, aan welke toezegging hierbij gevolg wordt 
gegeven.

Alvorens in te gaan op de huidige problemen op het gebied van de kernenergie en 
van het daarmee samenhangende kernenergiebeleid, lijkt het goed in berinnering te 
brengen, dat in de Nota inzake de kernenergie van 3 juli 1957 (stuk 4727) erop is 
gewezen, dat de taak van de overheid op het gebied van wetenschap, onderzoek en 
voortbrenging zich in de in Nederland bestaande maatschappelijke verhoudingen 
beperkt tot het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de activiteiten van 
de verschillende maatschappelijke groeperingen, alsmede waar nodig het stellen van 
regelen. Deze gedragslijn werd en wordt - uiteraard binnen het raam van de 
financiële mogelijkbeden - nog steeds als uitgangspunt voor het beleid aanvaard. 

In de onderhavige nota worden achtereenvolgens de navolgende onderwerpen 
behandeld: de elementen van het kernenergiebeleid, de plaats van de kernenergie in 
het nationale energiebeleid en de ontwikkelingen van de kernenergie in het kader 
van dit beleid, zomede de instrumenten ter realisering van het beleid. De 
internationale organisaties en de  wetgeving zijn in afzonderlijke hoofdstukken 
ondergebracht. Vervolgens wordt ingegaan op de kosten, die voor de overheid aan 
het bevorderen van de toepassing van de kernenergie zijn verbonden. Daarna wordt 
de organisatie van de advisering besproken, waarna een samenvatting en conclusies 
volgen.