Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewet-vergunning voor het oprichten van een kernenergie-installatie in Borssele en voorhanden hebben van splijtstof

AuteurMin. EZ
1-01-8-23-01.pdf
Datummaart 1972
Classificatie 1.01.8.23/01 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
EN
DE MINISTER VOLZSGEZONDHEID EN MILIEUHIGI√čNE
In overeenstemming met de Minister ven Sociale Zaken;
Gezien de aanvraag d.d. 4 maart 1970 van N.V. Provinciale Zeeuwse
Energie-Maatschappij te Middelburg, om een vergunning als bedoeld
in artlkel 15, onder b., van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 32)
voor het oprichten van een inrichting waarin kernenergie kan wor-
den vrijgemaakt en splijtstoffen worden opgeslagen (kernenergie-
centrale) te Borssele; 
Gelet op de artikelen 15, onder a. en b., en 18-20 van de Kern-
energiewet en het bepaalde  in het Besluit kerninstallaties, splijt-
stoffen en ertsen (Stb. 1969, 403);
Overwegende, dat toepassing is gegeven een het bepaalde in hoofd-
stuk III van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ert-
sen, waarbij bezwaren worden ingediend ontleend aan vrees voor
gevaar, schade of hinder; dat schriftelijk bezwaren werden ingediend door:
1. het gemeentebestuur van Middelburg, en
2. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland;
en mondeling bezwaren werden ingediend door:
3. mevrouw Mr.C.Kannegieter, tevens namens 50 anderen,
4. de heer L. van der Pol, en
5. de heer I.A. van Royen;
Overwegende ten aanzien van deze bezwaren:
dat de door de onder 1., 2. en 3. genoemden ingediende bezwaren
betrekking hebben op lozing van koelwater en van radioactieve afval
stoffen:
dat het benodigde koelwater zal werden onttrokken aan de Wester-
schelde on daarin weer zal werden teruggevoerd;