Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429

AuteurMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport
1-01-9-13-20.pdf
Datumdecember 1996
Classificatie 1.01.9.13/20 (COVRA - VERGUNNINGEN/PROCEDURES)
Opmerking vergunning vernietigd door de Raad van State in September 1997
Voorkant

Uit de publicatie:

(op 18-9-1997 is deze vergunning door RVS vernietigd)

Datum: 19 december 1996
Kenmerk E/EE/KK/9607 1429
Onderwerp: Beschikking inzake Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval N .V. (COVRA)

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,
DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT.

Op 15 augustus 1995 hebben wij, met kenmerk HC/MC/950571, van de Centrale
Organisatie Voor Radioactief Afval N.V. (verder te noemen: COVRA) een aanvraag om
vergunning krachtens de Kernenergiewet (Kew), inclusief een milieu-effectrapport
(MER), voor haar inrichting aan de Spanjeweg 1, te Borsele ontvangen. Op
26 september 1995 is door het bevoegd gezag, conform artikel 4.5, eerste lid, Algemene
wet bestuursrecht (Awb), om een aanvulling op de aanvraag gevraagd, welke aanvulling
door COVRA op IS december 1995 kenmerk HC/MC/95 1219 is ingediend.
De aanvraag betreft enerzijds het vergunnen van voorgenomen wijzigingen van de
inrichting, inclusief een aantal gedoogde aspecten, en anderzijds een reviserende
vergunning voor het in werking houden van de gehele inrichting.

In het navolgende wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:
A. De aanleiding voor de aanvraag;
B. Het wettelijk kader en de gevolgde procedure;
C. De ingebrachte reacties op het MER en de aanvraag;
D. De adviezen van de wettelijk adviseurs en van de Commissie voor de
milieu-effectrapportage (Commissie m.e.r.);
E. Conclusies met betrekking tot het MER;
F. Het beoordelingskader;
G. De toetsing;
H. Opslag bestraalde splijtstofelementen in het LOG;
1. De in het MER beschreven alternatieven;
J. De bedenkingen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking;
K. Slotoverwegingen en conclusies.