Publicatie Laka-bibliotheek:
Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen

AuteurCOVRA, Min. EZ, GKN, NL-NEA
1-01-8-10-58.pdf
Datummaart 2014
Classificatie 1.01.8.10/58 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Opmerking Dit rapport is deel van de verkregen documenten door een WOB van Laka (april 2015), documentatie over kosten ontmanteling kerncentrale Dodewaard. Zie 1.01.8.10/61.
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting
In 2009 en 2010 is een Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard (KCD) opgesteld.
De Minister van Economische Zaken heeft bij Besluit van 13 september 2011 gesteld dat dit plan
genaamd "Ontmantelingsplan 2011 KCD", voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de
artikelen 26, 1e en 2e lid van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en 3, 1e en 2e lid, van
de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling van nucleaire inrichtingen.
Het Ontmantelingsplan 2011 KCD is in de jaren 2009 en 1010 opgesteld door INS Ingen ieur-
geselischaft MbH met medewerking van GKN, Belgatom/Tractebel Engineering (de adviseurs van
GKN), het (toenmalige) Ministerie van VROM en COVRA. De daarbij gehanteerde parameters zijn tot
stand gekomen met inbreng en goedkeuring van alle betrokken partijen en verwoord in de door
Belgatom/Tractebel Engineering opgestelde Technical Requisition File.
Als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen, vooral door de in afgelopen jaren in gang gezette
ontmanteling van meerdere Amerikaanse en Duitse kernenergiecentrales, is het in 2009 en 2010
opgestelde Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard, achterhaald. De
eerstvolgende (wettelijke) evaluatie van het Ontmantelingsplan 2011 KCD is gepland in 2016. Echter
gegeven de snelheid waarin de ontwikkelingen rond ontmanteling van nucleaire installaties
plaatsvinden acht GKN het geboden een tussentijds rapport terzake op te stellen.
Dit rapport beschrijft een aantal kosten reducerende maatregelen waardoor het totaal aan kosten
voor de ontmanteling van de kernenergiecentrale Dodewaard aanmerkelijk kunnen worden
verminderd. De beschreven maatregelen zijn gebaseerd op de actuele praktijk betreffende
ontmanteling van kernenergiecentrales in Europa. Een deel van deze maatregelen en technieken zijn
thans niet uitvoerbaar omdat zij in strijd zijn met het Nederlandse Beleid op het gebied van de
verwerking en opslag van radioactief afval, en de Nederlandse Wet- en Regelgeving . In de landen
rondom Nederland zijn dergelijke technieken echter al meerdere malen toegepast. Het verdient
aanbeveling om het Nederlandse Beleid en de Wet- en Regelgeving op het gebied van verwerking en
opslag van radioactief afval in lijn te brengen met de Europese ontwikkelingen op dit gebied. De
beschreven maatregelen en technieken zullen worden opgenomen in de volgende herziening van het
Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard, thans voorzien te worden opgesteld in
2016.