Publicatie Laka-bibliotheek:
Elektriciteitswet 1998

AuteurMin. EZ 
1-01-0-40-23.pdf
Datumapril 1998
Classificatie 1.01.0.40/23 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

COLOFON


E-mail
ezinfo@postbus51.nlTelefoon / Phone
Postbus 51 iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur onder
telefoonnummer
0800 - 646 39 51 of (+31) (0)70 3081986
Het algemene telefoonnummer van het ministerie van Economisch Zaken is
070 - 3798911


Bezoek Economische Zaken / Visit Economic Affairs
Het bezoekadres van het ministerie van Economische Zaken is:
Bezuidenhoutseweg 30,
2594 AV Den Haag


Postbus Economische Zaken / P.O. Box
Het postadres van het ministerie van Economische Zaken is:
Postbus 20101,
2500 EC Den Haag
                   1
Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport
en de levering van elektriciteit


 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering
van richtlijn nr. 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit (PbEG 1997, L 27), de mogelijkheden voor opwekking, levering en in- en
uitvoer van elektriciteit en voor het gebruik van leidinggebonden elektriciteitswerken te
verruimen, en daarvoor met inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam,
doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening
een nieuwe regeling tot stand te brengen met betrekking tot de productie, het transport en
de levering van elektriciteit;
  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

  1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;