Publicatie Laka-bibliotheek:
Energierapport 2008

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-97.pdf
Datumjuni 2008
Classificatie 1.01.0.00/97 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Energierapport 2008
Ministerie van Economische Zaken

1- Visie, strategie en agenda
In 2050 moet er in Europa en Nederland een energievoorziening zijn die veel 
schoner is dan nu, die net zo betrouwbaar is als die van nu en die ook nog 
betaalbaar is. Dit is verre van vanzelfsprekend, omdat wereldwijd allerlei 
ontwikkelingen de andere kant op gaan: de uitstoot van broeikasgassen stijgt, 
energiemarkten worden gekenmerkt door toenemende schaarste en politisering en 
de prijzen stijgen. Alles moet op alles worden gezet om een trendbreuk te 
realiseren; een transitie naar een duurzame energiehuishouding, waaraan 
iedereen – overheden, bedrijven, burgers, belangenorganisaties, kennisinstellingen
 – een bijdrage moet en ook kan leveren. In het werkprogramma Schoon & Zuinig 
 heeft het kabinet hiervoor belangrijke bouwstenen aangedragen.
In dit Energierapport zet het kabinet zijn energievisie uiteen, geeft aan wat 
het de komende jaren gaat doen en wat het van andere partijen verwacht. In dit 
eerste hoofdstuk wordt de visie op hoofdlijnen geschetst. Het hoofdstuk 
introduceert drie beleidsthema’s, die in de volgende hoofdstukken nader worden 
onderbouwd en uitgewerkt. Het eerste beleidsthema betreft de vraag hoe we in 
een sterk veranderend krachtenveld ervoor kunnen zorgen dat de energie die we 
de komende decennia nodig hebben op een economisch efficiënte manier beschikbaar 
blijft (paragraaf 1.4 en hoofdstuk 2). Het tweede beleidsthema gaat over de vraag 
welke energiemix duurzaam in de Nederlandse energievraag kan voorzien en wat er 
moet gebeuren om die energiemix te realiseren (paragraaf 1.5 en hoofdstuk 3). 
Het derde thema tenslotte gaat over de vraag welke infrastructuur nodig is om de 
komende decennia de energie van de bron bij de klant te krijgen (paragraaf 1.6 
en hoofdstuk 4).
Bij alle thema’s wordt ingegaan op internationale ontwikkelingen en de betekenis 
daarvan voor Nederland.
Bijlage 1 bevat een overzicht van het geld dat dit kabinet uitgeeft aan 
energiebeleid. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de toezeggingen die 
aan de Tweede Kamer zijn gedaan en met dit Energierapport worden ingelost. 
Bijlage 3 tenslotte bevat een verklarend overzicht van de gebruikte begrippen, 
afkortingen en eenheden.