Publicatie Laka-bibliotheek:
Nota inzake de kernenergie

AuteurMin. EZ, De Pous, J.Cals, Veldkamp
1-01-0-00-95.pdf
Datumseptember 1961
Classificatie 1.01.0.00/95 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

ZITTING 1961-1962 -        4727, 5300,
       5861
      N ola inzake de kernenergie
   (Opwekking van elektriciteit door middel van
          kernenergie)

  Nota inzake de opleiding op het gebied van de
           atoomenergie
{Rijksbegroting voor 1958, 5300, hoofdstuk VI, nr. 16)

Regelen met betrekking tot de vrijmaking van kernenergie
en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende
       stralen uitzendende toestellen
          (Kernenergiewet)

      MEMORIE VAN ANTWOORD                      ALGEMENE BESCHOUWINGEN
   (Ingezonden bij brief van 18 september 1961)
                                            Inleiding
             NI. 7                 De ondergetekenden verheugen zich over de belangstelling,
                              die in het Voorlopig Verslag van verschillende zijden gebleken
                              is met betrekking tot het onderwerp kernenergie. De grote be-
(De vroegere stukken betreffende nr. 4727 zijn gedrukt   tekenis van de kernenergie voor de toekomstige samenlevîng
jn de zjttingen 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959,      wettigt een dergelijke belangstelling. Want, hoewel er aan~
1959-1960 en 1960-1961 en die betreffende nr. 5861     vankeJijk te hoog gespannen verwachtingen zijn gekoesterd
        in de zitting 1959-1960)          omtrent het tempo van de ontwikkeling, het is duidelijk, dat de
                              kernenergie op een breed terrein concrete toepassîngsmogelijk~
                              heden tegemoet gaat. De ondergetekenden sluiten zich dan ook
                              aan bij de waarschuwing, die vele leden hebben laten horen