Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2

AuteurMin. EZ
1-01-9-13-27.pdf
Datumjanuari 2015
Classificatie 1.01.9.13/27 (COVRA - VERGUNNINGEN/PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum 7 januari 2015
Betreft Revisievergunning COVRA

Besluit
KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN
COVRA N.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITBREIDING
HABOG, WIJZIGING LOCATIE VOG2 EN REVISIE
KERNENERGIEWETVERGUNNING VAN COVRA N.V.
Verleend door:
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1 Het besluit
1.1 Vergunning
A. Wijzigingen
Op grond van de artikelen 15 onder a en b, en 29, van de Kernenergiewet (Kew) en hoofdstuk 4
van het Besluit stralingsbescherming wordt aan de aanvrager Centrale Organisatie Voor Radioactief
Afval N.V., gelegen aan Spanjeweg 1, 4455 TW te Nieuwdorp (hierna: COVRA) vergunning
verleend voor de bij brief van 28 november 2013, kenmerk HC/MC/1300327, aangevraagde
wijzigingen, aangevuld bij brief d.d. 6 februari 2014, en aangevuld bij brief van 8 september 2014
(hierna samen: de aanvraag) van de aldaar gelegen inrichting bestaande uit opslag- en
verwerkingsfaciliteiten voor radioactief afval en verbruikte splijtstof met bijbehorende
infrastructurele voorzieningen.
De wijzigingen, zoals nader beschreven in paragraaf 2.10 van de aanvraag, betreffen:
1. Uitbreiding van het Hoogradioactief Afvalbehandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) met twee
compartimenten voor warmte-producerend hoogradioactief afval;
2. Realisatie op een andere locatie dan eerder vergund van het tweede Verarmd uraniumoxide
Opslag Gebouw (VOG2);
3. Het vierhoog, in plaats van driehoog, stapelen van containers in het VOG2;
4. Het laten vervallen van de eerder per vergunning verleende toestemming voor het nog niet
gerealiseerde tweede Container Opslag Gebouw (COG2).
Het vergunnen van de gevraagde wijzigingen houdt een wijziging in van hetgeen vergund is bij
Kernenergiewetvergunning van 29 juni 1998, met kenmerk E/EE/KK/98030391, laatstelijk
gewijzigd bij beschikking van 5 september 2007, met kenmerk SAS/2007085275.

B. Revisie
Op grond van artikel 15aa van de Kew met overeenkomstige toepassing van artikel 2.6 eerste,
tweede en vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt aan COVRA
met