Publicatie Laka-bibliotheek:
Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge Opdrachten

AuteurMin. EZ
1-01-8-30-34.pdf
Datumapril 1972
Classificatie 1.01.8.30/34 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge Opdrachten
1972
ABUCO
Ministerie van Economische Zaken
's-GRAVENHAGE, APRIL 1972
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Korte Inhoudsopgave
Betekenis van enige uitdrukkingen
Algemene bepalingen betreffende gerubriceerde opdrachten
Personeel dat een vertrouwens:functie gaat bekleden
Gegevens, documenten en materialen,die betrekking hebben op gerubr. opdr.
Terreinen waarop een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd
Gebouwen waarin een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd 
Bewaking van objecten waar een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd 
Bezoeken aan objecten waar een gerubriceerde opdracht wordt uitgevoerd 
Octrooien op vindingen die betrekking hebben op gerubriceerde gegevens
Compromittering van gerubriceerde gegevens
Slotbepalingen 

ABUCO 1972
ALGEMEEN BEVEILIGINGSVOORSCHRIFT VOOR ULTRACENTRIFUGEOPDRACHTEN
INLEIDING
1. In Nederland is het ultracentrifugeproject, dat in 1954 werd geäntameerd 
om te komen tot een alternatieve economisch exploiteerbare methode voor het 
verrijken van uranium, in 1961 onder een geheimhoudingaregime gebracht, omdat 
kennis van de ultracentrifugemethode de verspreiding van kernwapens zou kunnen 
bevorderen, terwijl het beleid van de regering er juist op is gericht om de 
verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Voor toepassing van stringente 
beveiligingaregels bestaat des te meer aanleiding nu, naast het 
wetenschappelijk onderzoek, in Almelo de beproeving van installaties op 
semi-industriäle schaal ter hand wordt genomen.
2. Door de inwerkingtreding van het Geheimhoudingabesluit Kernenergiewet 
(~. 420/1971) (zie bijlage 1) en de Beschikking Toepassing 
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Ned.
~· d.d. 28 september 1971, nr. 187) (zie bijlage 2) is de 
ultracentrifugemethode voor het verrijken van uranium onder de werking 
van de Kernenergiewet gebracht.
Op grond van genoemd besluit is degene, die beschikt over gegevens,
hulpmiddelen of materialen, dan wel onderzoekingen verricht of werkmethoden 
toepast, ten aanzien waarvan dit besluit geldt, verplicht ervoor zorg te 
dragen, dat de maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs nodig zijn 
om ten aanzien van de betrokken gegevens, hulpmiddelen, materialen, 
onderzoeken of werkmethoden de geheimhouding te verzekeren.
Ter nakoming van deze verplichting is het navolgende Algemeen 
Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge Opdrachten, kortheidshalve 
ABUCO 1972 genaamd, uitgevaardigd. 
Door te handelen overeenkomstig de in dit ABUCO gegeven instructies voldoet 
men aan de verplichtingen, in het Geheimhoudingabesluit en de Beschikking 
Toepassing Geheimhoudingabesluit opgelegd.