Publicatie Laka-bibliotheek:
Nationaal crisisplan Stralingsincidenten

AuteurMin. EZ, Min. IL&T
1-01-0-60-43.pdf
Datumseptember 2014
Classificatie 1.01.0.60/43 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Rijksoverheid
Nationaal Crisisplan
Stralingsincidenten

Inhoud
1. Inleiding 5
2. Stralingsincidenten en objecten 7
2.1 Stralingsincidenten 7
2.2 Categorie A-objecten 8
2.3 Categorie B-objecten 9
3. Verantwoordelijkheden 10
3.1 Vergunninghouder 10
3.2 Minister(s) 11
3.3 Burgemeester/voorzitter van de veiligheidsregio 12
3.4 National Competent Authority 12
4. Crisisstructuur 13
5. Crisisfasen 15
5.1 Alarmeringsfase 15
5.2 Responsfase 17
5.3 Nafase 18
6. Risico- en crisiscommunicatie 19
6.1 Risicocommunicatie 19
6.2 Crisiscommunicatie 20
7. Kwaliteitsborging 22
7.1 Beheer van het plan 22
7.2 Opleiden, trainen en oefenen 22
Bijlagen 24
A. Deelplannen NCS 24
B. Afkortingen 25
C. Dreigingscategorieën IAEA 26
D. Ongevalsclassificatie IAEA 27
E. International Nuclear and Radiological Event Scale 28

1. Inleiding
Het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) vervangt het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
(NPK) uit 19891 en geeft invulling aan het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013 en het
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.2 Het plan is een uitwerking van vigerende wet- en regelgeving zowel
nationaal (zoals de Kernenergiewet (in het bijzonder art. 40), de Wet Veiligheidsregio’s en Politiewet 2012) als internationaal
(bijvoorbeeld richtlijnen van de Europese Unie en conventies van het internationaal atoomagentschap
(International Atomic Energy Agency, de IAEA).
Het doel van het NCS is om op hoofdlijnen de uitgangspunten uiteen te zetten ten aanzien van de beheersing van
stralingsincidenten.
Onder stralingsincidenten worden alle situaties verstaan waarin ongewenst straling en/of radioactief materiaal vrij komt
of vrij dreigt te komen met een verhoogd risico voor mens en milieu. Het gaat om zowel grootschalige crises als relatief
kleinschaliger incidenten. Stralingsincidenten hebben bijvoorbeeld betrekking op locaties of transportroutes waar
uraniumerts, splijtstoffen en radioactieve stoffen worden gewonnen, gemaakt, gebruikt, o