Publicatie Laka-bibliotheek:
Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in Petten

AuteurMin. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG
1-01-8-55-01.pdf
Datumfebruari 2003
Classificatie 1.01.8.55/01 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in Petten
                 Den Haag, februari 2003
1. Inleiding

Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten begin 2002 heeft de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een overleg gehad met de
Tweede Kamer. Naar aanleiding van het overleg heeft de Minister van VROM in de brief van 13 maart
2002 aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor VROM van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal toegezegd “in overleg te treden met mijn collega’s van Economische Zaken (EZ) en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de levering van
radio-isotopen in de toekomst zekerder te stellen dan thans het geval is, wanneer zich onverhoopt
veiligheidsproblemen voordoen.”
Vervolgens is een werkgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van de Ministeries van VROM, VWS,
EZ en de Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskundigen (NVNG) zitting hadden.

Dit rapport is als volgt opgebouwd
- Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft antwoord op de vraag voor welke producten de HFR bestralingen
  uitvoert, wat de medische toepassingen van de producten zijn, of medici hiervoor andere isotopen
  kunnen gebruiken dan wel er alternatieve therapieën beschikbaar zijn.
- In hoofdstuk 3 is onderzocht of er alternatieve productietechnieken beschikbaar zijn.
- In hoofdstuk 4 is na afweging van de omvang van de toepassing, het marktaandeel van de HFR en
  de beschikbaarheid van de alternatieven, een selectie gemaakt van de in de HFR geproduceerde,
  kwetsbare, radio-isotopen waarvan onderzocht is of de levering zekerder kan worden gesteld. Tevens
  is de productiecapaciteit van de geselecteerde isotopen weergegeven.
- In hoofdstuk 5 is nagegaan of er sprake is van samenwerkingsverbanden tussen de belangrijkste
  radio-isotopen producerende researchreactoren in Europa.
- Hoofdstuk 6 gaat in op de gevolgen van een kortstondige, langdurige of de