Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie in cijfers

AuteurMin. EZ
Datumjuli 1993
Classificatie 1.01.0.00/72 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding
Introduction
De brochure 'Energie in cijfers' bevat historische
gegevens, meestal tot en met 1991, over produktie
en het gebruik van energie, alsmede over prijzen.
Verwachtingen over energiegebruik en
energieprijzen zijn in andere publikaties
opgenomen, onder meer van het Centraal Plan
Bureau (CPB), het Energie-onderzoek Centrum
Nederland (ECN) en het ministerie van
Economische Zaken. Deze brochure valt uiteen in
twee delen: 'Energie in de wereld' en 'Energie in
Nederland'. Vanwege het vaak technische karakter
van de cijfers is op een aantal plaatsen
begeleidende tekst toegevoegd.
De balansen en grafieken zijn weergegeven in
verschillende energie-eenheden. Het merendeel is
echter weergegeven in petajoules (PJ) en olieequivalent*.
Achterin deze brochure zijn twee
omrekentabellen gegeven die de verbanden tussen
de verschillende energie-eenheden aangeven.
Tevens is daar een overzicht te vinden van de
gehanteerde indeling der landen. Deze is gebaseerd
op de nog voor 1991 in statistieken gehanteerde
regionale indeling.
Bij de samenstelling van deze brochure is gebruik
gemaakt van verschillende bronnen, namelijk het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

The brochure 'Energy in Figures' presents historica/
data, in most cases up to and including 1991, on
the production and consumption of energy, and on
prices. Forecasts on future energy consumption
and energy prices are included in other
publications, as issued for example by the Central
Planning Bureau (CPB), the Energy Research Centre
Foundation (ECN) and the Ministry of Economic
Affairs. This brochure is divided into two parts,
'Energy in the World' and 'Energy in the
Netherlands'. As the figures are often of a technical
nature, they are supported where appropriate by
explanatory text.
The balances and graphs are expressed in various
units of energy. Most of them, however, are
reported in petsjoules (PJ) and oi/ equivalent*. At
the rear of this brochure, you wil/ find two
conversion tables indicating the correlations
between the various energy units. In addition, there
is a world list of countries, based on the regional
classification as still used for statistical purposes in
1991.
In compiling this brochure, a range of sourees were
drawn upon: the Central Bureau of Statistics (CBS},
the International Energy Agency (IEA), British
Petroleum Company P.L.C. (BP}, the Organization

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.