Publicatie Laka-bibliotheek:
Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders

AuteurProgrammadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ
Datumnovember 2013
Classificatie 1.01.0.40/36 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

VERTROUWELIJK | definitief | Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders | 22 november 2013

Samenvatting
Het voorliggende rapport bevat een overzicht van ondernemers die radioactieve
bronnen voorhanden hebben. Het betreft bronnen die zijn genoemd onder artikel
15 onder a, artikel 29 en artikel 34 van de Kernenergiewet. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd om te inventariseren bij welke ondernemers aanzienlijke kosten te
verwachten zijn voor ontmanteling en/of afvoer van radioactieve bronnen, indien
de bedrijfsactiviteiten plotseling worden beëindigd. De aanleiding voor het
uitvoeren van het onderzoek betreft het faillissement van ThermPhos, waarbij
grote hoeveelheden radioactieve bronnen aanwezig zijn op het terrein van de
ondernemer.
Bij het onderzoek is gekeken naar de vorm waarin radioactieve bronnen
voorkomen en naar de omvang van radioactieve bronnen bij de verschillende
ondernemers. Aansluitend is er een Indeling gemaakt naar kosten voor
ontmanteling en/ of afvoer van radioactieve bronnen. Voor de Indeling naar kosten
Is gebruik gemaakt van categorieën variërend van hoge kosten tot zeer lage
kosten.
Er zijn hoge kosten te verwachten bij ondernemers die natuurlijke radioactieve
bronnen voorhanden hebben ten behoeve van het verwerken en bewerken van
grondstoffen en ten behoeve van olie- en gaswinning {in totaal 12 ondernemers).
Deze ondernemers hebben doorgaans een groot volume aan afvalstoffen
voorhanden waarin zich radioactieve stoffen bevinden met lange halveringstijden.
Bovendien zijn bij deze ondernemers In de meeste gevallen Installaties aanwezig
waarin zich radioactieve stoffen bevinden. Hiervoor zal ontmanteling en vrijgave
van de installaties moeten plaatsvinden.
Een andere groep ondernemers waarbij eveneens hoge kosten te verwachten zijn
betreffen de ondernemers die handelingen uitvoeren met een cyclotron (In totaal 9
ondernemers). Tijdens het productieproces ontstaan radioactieve stoffen in het
cyclotron en in de omliggende bouwmaterialen. Bij het beëindigen van de
bedrijfsactiviteiten met het cyclotron zal ontmanteling en vrijgave moeten
plaatsvinden van de installatie en van de omliggende bouwmaterialen.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.