Publicatie Laka-bibliotheek:
Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014

AuteurMin. EZ
1-01-0-40-35.pdf
Datum2014
Classificatie 1.01.0.40/35 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van Economische Zaken

Nationaal beleid stralingsbescherming
en nucleaire veiligheid 2014

Voorwoord
Stralingsbescherming, nucleaire veiligheid, het beheer van radioactief
afval en bestraalde splijtstof: hiervoor is in de afgelopen decennia
stapsgewijs een beleid ontwikkeld, dat is vastgelegd in een groot
aantal documenten, waaronder Kamerbrieven, beleidsnota’s,
vergunningen en algemeen verbindende regelgeving. Ook voor de
beheersing van stralingsincidenten, het vervoer van radioactieve
sto?en, de beveiliging van nucleaire inrichtingen en radioactieve
bronnen en safeguards is beleid gemaakt en zijn documenten
opgesteld. Een aantal toezichthouders houdt toezicht op de naleving.
Zij kunnen zonodig handhavend optreden.
Een belangrijk deel van het beleid en de regelgeving geldt al sinds de
jaren ’60 van de vorige eeuw. Toen werd kernenergie voor het eerst in
Nederland toegepast. Sindsdien is het beleid steeds verder ontwikkeld.
Waar nodig is het bijgesteld aan de stand van de techniek.
Daarbij is op vele punten gebruik gemaakt van internationaal
geaccepteerde aanbevelingen en beginselen. Er ontbrak echter een
document waarin het beleid integraal wordt gepresenteerd, en waarin
wordt aangegeven hoe het aansluit bij de Fundamental Safety Principles1
die door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zijn
ontwikkeld. Het IAEA heeP aanbevolen dat een dergelijk beleidsdocument
wordt vastgesteld en uitgedragen door de regering2.
Deze notitie is geschreven met het oog op de IRRS-missie (Integrated
Regulatory Review Service) van het IAEA die in november 2014 het
Nederlandse beleid en de regelgeving zal doorlichten. Dit document
bevat een samenvaUend overzicht op hoofdlijnen van het staande
beleid. Er wordt dus geen nieuw beleid geformuleerd.

De Fundamental Safety Principles en de IRRS-missie richten zich niet op
alle aspecten van het beleid. Beveiliging van inrichtingen en bronnen,
evenals safeguards, vallen er buiten. Deze notitie besteedt daarom
vooral aandacht aan het