Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag informatiebijeenkomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e kerncentrale Borssele

AuteurMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG
1-01-8-26-04.pdf
Datumoktober 2009
Classificatie 1.01.8.26/04 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Vergunningen en procedures)
Voorkant

Uit de publicatie:

INHOUDSOPGAVE

2 BIJEENKOMST HEINKENSZAND. DD. 24 SEPTEMBER 2009 ...................... 4
2.1 INFORMATIEVE VRAGEN ................................................ 4
2.2 INDIENINGZIENSWIJZEN .......................... .................... 8
3 BIJEENKOMST MIDDELBURDG. DD. 26 SEPTEMBER 2009 ... .................. 12
3.1 INFORMATIEVE VRAGEN................... ............................ 12
3.2 INDIENING ZIENSWIJZEN ............................................. 15

Inleiding

DELTA Energy B.V. is voornemens om een tweede kerncentrale in Borssele op te 
richten en in werking te hebben. Hiervoor zijn een aantal vergunningen nodig, 
waaronder die op basis van de Kernenergiewet. De aanvraag om de vergunning 
ingevolge de Kernenergiewet moet volgens bijlage C van het Besluit 
milieueffectrapportage 1994 de procedure van de milieueffectrapportage 
(m.e.r.-procedure) doorlopen.
In juni 2009 is de m.e.r.-procedure formeel gestart middels de publicatie van 
de door DELTA Energy B.V. opgestelde startnotitie. Deze startnotitie heeft van 
22 juli tot en met 16 oktober ter inzage gelegen. In het kader van deze 
terinzagelegging hebben er twee gecombineerde informatiebijeenkomsten en 
hoorzittingen plaatsgevonden en wel op donderdag 24 september 2009 in 
Heinkenszand en op zaterdag 26 september 2009 in Middelburg.
Tijdens deze bijeenkomsten was er de mogelijkheid tot het stellen van 
informatieve vragen en vervolgens de mogelijkheid om mondeling en schriftelijke 
zienswijzen in te dienen ten aanzien van de inhoud van het op te stellen 
milieueffectrapport. Het onderhavige document bevat het schriftelijk verslag van 
de bijeenkomsten in Heinkenszand en in Middelburg.