Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewet-vergunning NRG voor het wijzigen en in werking houden van de Hoge Flux Reactor

AuteurMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW
1-01-8-51-34.pdf
Datumjanuari 2005
Classificatie 1.01.8.51/34 (OLP - HFR PETTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van VROM 7 januari 2005 SAS/2004166322                                                   Pagina 2/61
1. Het besluit

1.1 Vergunning

   I. Met toepassing van artikel 70, derde lid, van de Kernenergiewet (Kew) wordt toestemming verleend
   voor de overdracht van de vergunningen krachtens artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet (Kew)
   voor het in werking hebben en houden van de Hoge Flux Reactor (HFR) gelegen aan de Westerduinweg
   3 te Petten (gem. Zijpe), alsmede de vergunningen krachtens de artikelen 15, onder a, 29 en 34 Kew
   voor het verrichten van handelingen met splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen in de HFR-
   inrichting, van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (GCO),
   Westerduinweg 3, te Petten, aan de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG),
   Westerduinweg 3, 1755 LE Petten (Postbus 25, 1755 ZG Petten). Nu de overdracht tegelijkertijd plaats-
   vindt met de inwerkingtreding van onderhavige vergunning, wordt de vergunning verleend aan NRG.

   II. Aan NRG wordt, conform de aanvraag van 19 december 2003, kenmerk DIR/KT/D(2003)29426-
   DIR476, krachtens artikel 15aa van de Kew een revisievergunning (inclusief de gevraagde wijzigingen
   op grond van artikel 15, onder b, Kew) verleend voor het in werking hebben en houden van de HFR
   gelegen aan de Westerduinweg 3 te Petten. Daarbij wordt tevens vergunning verleend voor de op grond
   van artikel 15, onder a, van de Kew aangevraagde wijzigingen.
   De wijzigingen houden in een geleidelijke overgang van hoogverrijkt uranium (HEU) naar laagverrijkt
   uranium (LEU) als brandstof voor de HFR, alsmede het aanbrengen van enkele veiligheidsverhogende
   voorzieningen als omschreven in § 2.3 van bijlage 2 bij de aanvraag.

   III. Om de vergunningsituatie overzichtelijk te maken worden de eerder op grond van de artikelen
   15, onder a, 29 en 34 van de Kew verleende vergunningen en de daarmee samenhangende voorschriften
   in de onderhavige vergunning opgenomen.

   Eén en ander wordt vergund zoals nader omschreven onder 1.3. De onder 1.4 genoemde documenten
   maken deel uit van de vergunning. De op de vergunning van toepassing zijnde regelingen worden
   gegeven onder 1.6. Aan de vergunning worden de onder 1.7 gestelde voorschriften verbonden.