Publicatie Laka-bibliotheek:
Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoek

AuteurMin. EZ
Datum1990
Classificatie 1.01.0.00/33 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Bijlage bij brief nr E/EEK/90050960
Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoek
1. Inleiding
In de UCV Energie van 29 januari j.l. is gesproken over de
elektriciteitsvoorziening op langere termijn. Daarbij is o.a. opgemerkt
dat ook wanneer een vergaande energiebesparing en een maximale inzet
van duurzame energiebronnen zal zijn gerealiseerd, zich op de langere
termijn in de energievoorziening een probleem kan voordoen en dat in
dat kader kernenergie serieus moet worden onderzocht als optie voor de
toekomst. Tegen deze achtergrond wordt de voortzetting van studies
wenselijk geacht, waarbij, zoals tijdens bovenvermelde UCV werd
aangegeven, de nadruk ligt op het volgen van de ontwikkeling van nieuwe
veilige reactortechnologie en op het vraagstuk van de eindberging van
het radioactief afval. De keuze van deze twee onderwerpen is voorts
gebaseerd op de uitkomsten van de studies die in het kader van de
herbezinning kernenergie zijn uitgevoerd en de adviezen die erover zijn
uitgebracht. In deze notitie worden daarom in hoofdstuk 2 de
belangrijkste conclusies van de uitgevoerde studies en de over de
studies uitgebrachte adviezen samengevat en wordt ingegaan op de
implementatie hiervan.
De conclusies en adviezen over de veiligheid van kerncentrales en
radioactief afval worden vervolgens in hoofdstuk 3 beschouwd in het
licht van het risicobeleid van de overheid, zoals dat is neergelegd in
de nota "Omgaan met risico's", die als bijlage is gevoegd bij het
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP, Kamerstuk 21.137, nr.5) en de nota
"Omgaan met risico's van straling", die op 19 maart j .l. aan de Tweede
Kamer is aangeboden (Kamerstuk 21.483, nr. l en 2).

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.