Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG Petten

AuteurMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS
1-01-8-50-98.pdf
Datumaugustus 2001
Classificatie 1.01.8.50/98 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

 KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN NRG PETTEN
   VOOR HET IN WERKING HOUDEN VAN HAAR INRICHTING
  (LOW FLUX REACTOR, HOT CELL LABORATORIES EN ANDERE
    LABORATORIA EN AFVALVERWERKING/OPSLAG) EN
  VOOR HANDELINGEN MET SPLIJTSTOFFEN, RADIOACTIEVE
  STOFFEN, TOESTELLEN EN HET LOZEN VAN RADIOACTIEVE
     STOFFEN IN DE LUCHT EN IN DE NOORDZEE
Verleend door:
DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-
BEHEER, VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT, EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
(J.F. HOOGERVORST), IN OVEREENSTEMMING MET DE MINISTERS VAN VERKEER
EN WATERSTAAT EN VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ.

1. Het besluit

 1.1 Vergunning

   Op grond van de artikelen 15, onder a en b, 29 en 34 van de Kernenergiewet, wordt aan de
   aanvrager Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG), Westerduinweg 3, 1755 LE
   Petten (Postbus 25, 1755 ZG Petten), vergunning verleend voor het in werking houden van haar
   inrichting en het verrichten van daarmee samenhangende handelingen op het terrein van de
   Onderzoekslocatie Petten. NRG heeft hierom verzocht bij brief van 14 juli 2000, kenmerk
   20166/00.35177/JPB/IS.
   Het betreft het in werking houden van de Low Flux Reactor (LFR), van verschillende
   laboratoriumfaciliteiten waaronder de Hot Cell Laboratories en van faciliteiten voor verwerking
   en opslag van radioactief afval, alsmede het verrichten van handelingen met splijtstoffen,
   radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen ter plaatse, en het lozen van
   radioactieve afvalstoffen in de lucht en in de Noordzee.
   Tegelijkertijd wordt vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met splijtstoffen
   en radioactieve stoffen buiten de NRG-inrichting ten behoeve van identificatie en afscheiding
   van radioactieve bronnen bij derden.
   Eén en ander wordt vergund zoals nader omschreven onder 1.3. De onder 1.4 genoemde
   documenten maken deel uit van de vergunning. De belangrijkste op de activiteit van toepassing
   zijnde regelgeving en achtergronddocumenten worden gegeven onder 1.5. Aan de vergunning
   worden de onder 1.6 gestelde voorschriften verbonden.