Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.

AuteurMin. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC
1-01-8-23-29.pdf
Datumaugustus 1994
Classificatie 1.01.8.23/29 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Opmerking Kenmerk: E/EE/KK/94053428
Voorkant

Uit de publicatie:

Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele. 
Kenmerk: E/EE/KK/94053428

Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC
Augustus 1994

Op 20 december 1993 hebben wij, met kenmerk MOD93-267, van N.V. Elektriciteits-
Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (verder te noemen: NV EPZ) te Eindhoven 
een aanvraag om vergunning voor het wijzigen van haar kernenergiecentrale te 
Borssele (gemeente Borsele) ontvangen.

In het navolgende wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:
A. Het wettelijk kader en de gevolgde procedure;
B. De ingebrachte reacties over de inhoud van het bij de aanvraag gevoegde 
milieu-effectrapport (MER);
C. De adviezen van de wettelijk adviseurs en van de Commissie voor de milieu-
effectrapportage;
D. Onze conclusie met betrekking tot het MER;
E. Stralenbescherming en veiligheid;
F. De in het milieu-effectrapport beschreven alternatieven;
G. De bedenkingen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking;
H. Slotoverwegingen en conclusies.