Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.

AuteurMin. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W
1-01-8-23-26.pdf
Datumfebruari 1992
Classificatie 1.01.8.23/26 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Opmerking Kenmerk: E/EE/KK/91001017
Voorkant

Uit de publicatie:

Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van
de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. 
Kenmerk: E/EE/KK/91001017

Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W
13 februari 1992

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

Overwegende,
dat bij beschikking van de Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne van 18 juni 1973, nr 373/1132/EEK, zoals nader vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 13 september 1979, nr 46, en laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 27 januari 1989, nr DGA/KFD/88/12587, op grond van de 
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) vergunningen zijn verleend aan de N.V. 
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) te Middelburg ten behoeve van 
haar kernenergiecentrale te Borssele;

dat bij beschikking van de Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
25 april 1990, nr E/EEK/90039894, toestemming is verleend voor de overdracht van 
die vergunningen aan de N.V. Electriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland 
(EPZ) te Eindhoven, welke overdracht op 1 juni 1990 heeft plaatsgevonden;

dat in 1989 door de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op basis van de Codes on 
the Safety of Nuclear Power Plants Design, Operation en Quality Assurance van 
het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA)