Publication Laka-library:
Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom

AuthorMin. EZ
1-01-4-15-02.pdf
DateDecember 2012
Classification 1.01.4.15/02 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Front

From the publication:

  STAATSCOURANT
                                                     Nr. 110
                                                      3 januari
                                                        2013
  Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.  Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken van 20 december
  2012, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het
  Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde
  splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit
  stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn
  2011/70/Euratom

  Adres:
  Ministerie van Economische Zaken
  Postbus 20401
  2500 EK Den Haag
  ’s-Gravenhage, 20 december 2012
  De Minister van Economische Zaken,
  namens deze,
  (w.g.) mr. E.P. Nas
  Directeur Wetgeving en Juridische Zaken

  Besluit van ......, tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en
  bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbe-
  scherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom

  De Minister van Economische Zaken maakt ingevolge artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet
  bekend dat gedurende vier weken na de dagtekening van deze Staatscourant een ieder schriftelijk zijn
  zienswijze naar voren kan brengen over onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van
  bestuur.

  Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van {{.,

  Gelet op richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair
  kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011,
  L 199) en op de artikel 67, eer