Publication Laka-library:
Integraal Landelijk Onderzoeksprogramma Nucleair Afval naar Tweede Kamer

AuthorMin. EZ, Terlouw, ILONA
1-01-4-10-17.pdf
DateOctober 1982
Classification 1.01.4.10/17 (WASTE - GENERAL)
Front

From the publication:

ILONA programma
(Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval)

1. Inleiding
Bij de start van het ILONA-programma was reeds een aantal studies en projecten 
in uitvoering, die daarin nu zijn samengebundeld (zie bijlage 1, 
structuurschema ILONA). Het voornaamste doel van het onderzoekprogramma is 
"het vinden van voor Nederland realiseerbare opslagmethoden voor de definitieve 
opberging van radioactief afval waaronder met name het kernsplijtingsafval, 
alsmede het vinden van milieuhygiënisch aanvaardbare methoden voor interimopslag 
van genoemd afval, een en ander met inachtneming van de momenteel beschikbare 
onderzoekresulten". In de brief van de minister van Economische Zaken die hij 
mede namens de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op 20 augustus aan 
de Vaste Commissie voor de Kernenergie en voor Milieuhygiëne van de Tweede Kamer 
heeft gezonden (staatscourant 21-8-1981), waarin de aanvang van het ILONA-
programma wordt aangekondigd, is ook een beknopt overzicht gegeven van thans 
lopende studies en projecten, waarbij is aangestipt dat een aantal daarvan in een 
internationaal kader wordt uitgevoerd.

Zowel binnen de Europese Gemeenschap als in OESO-verband wordt reeds een aantal 
jaren uitgebreid onderzoek verricht om te komen tot goede en veilige verwerkings- 
en opbergmethoden voor nucleair afval. voor de definitieve verwijdering van het 
hoog actieve kernsplijtingsafval betreft dit verschillende opties, het opbergen in 
een geologische formatie te land, of het opbergen in diepzeesedimenten onder de 
oceaanbodem.

Een belangrijk deel van het onderzoekwerk dat tot nu toe in Nederland is verricht 
op het punt van de geologische opberging heeft plaats gevonden onder studiecontract 
met de Europese Commissie in het kader van het indirecte aktieprogramma op dit 
gebied van de Europese Gemeenschap. In het thans lopende tweede vijf-jarenprogramma
zijn de studies in acht deelgebieden opgesplitst, betrekking hebbend op zowel de 
verwerking als de opberging.