the Laka catalogue

no title author date
1.01.8.23/35Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2014/104 concerning compliance by the Netherlands Adopted by the Compliance Committee on 4 October 2018ACCC January 2019
1.01.8.23/34Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference LevelsANVS December 2018
1.01.8.23/36Evaluatie MER Gebruik van Mixed-Oxide splijtstof in de Kerncentrale Borssele Arcadis May 2017
1.01.8.23/32Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)ANVS July 2016
1.01.8.23/30Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1EPZ November 2015
1.01.8.23/20Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage 10EVA13/ CSA juli 2015EPZ July 2015
1.01.8.23/19Vergunning NV EPZ ten behoeve van fabricagetolerantie MOX voor kerncentrale BorsseleMin. EL&I September 2013
1.01.8.23/18Vergunning verlenging ontwerpbedrijfsduur kerncentrale BorsseleMin. EL&I March 2013
1.01.8.23/17Zienswijzes ontwerpbeschikking levensduurverlenging kerncentrale BorsseleLaka, Greenpeace December 2012
1.01.8.23/16Beoordelingsrapport bedrijfsduurverlenging kerncentrale BorsseleMin. EL&I October 2012
1.01.8.23/15Vergunningsaanvraag levensduurverlenging Kerncentrale BorsseleEPZ September 2012
1.01.8.23/14Basisdocument 10EVA13 (Toetsingskader en PvA van de 3e tienjaarlijkse evaluatie)EPZ December 2011
1.01.8.23/13Definitieve beschikking Brandstofdiversificatie NV EPZMin. EL&I June 2011
1.01.8.23/12Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCBMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen March 2011
1.01.8.23/10Zienswijze Greenpeace MOX-vergunning Kerncentrale BorsseleGreenpeace, I.Teuling September 2010
1.01.8.23/33Milieueffectrapportage BrandstofdiversificatieEPZ July 2010
1.01.8.23/31Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU June 2010
1.01.8.23/09Startnota milieueffectrapportage kerncentrale Borssele brandstofdiversificatieEPZ May 2008
1.01.8.23/11Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Verhoging splijtstofgehalte en splijtstofverrijkingsgraad bij de kernenergiecentrale van EPZ te BorsseleCommissie MER May 1996
1.01.8.23/08Optimalisatie splijtstof kernenergie-eenheid Borssele. Milieu-effectrapport -samenvattingKEMA, EPZ January 1996
1.01.8.23/07Startnotitie MER 'Optimalisatie splijtstof' KCBEPZ, KEMA July 1995
1.01.8.23/29Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC August 1994
1.01.8.23/06Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921Min. EZ April 1994*
1.01.8.23/28Aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de kernenergiecentrale te Borssele EPZEPZ December 1993
1.01.8.23/04Milieu-effectrapportage modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele. SamenvattingEPZ December 1993
1.01.8.23/05Modificaties Kernenergie-eenheid centrale Borssele; Milieu-effectrapportKEMA, EPZ December 1993
1.01.8.23/27Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ January 1993*
1.01.8.23/26Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W February 1992
1.01.8.23/25Beschikking: Aanvulling voorschriften, verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale te Borssele.Min.SZ&W January 1989
1.01.8.23/24Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 18-4-1980). Koninklijk besluit nr. 26Staat der Nederlanden November 1986

*: Estimated date