Publication Laka-library:
Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen

AuthorGKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M
1-01-8-10-61.pdf
DateApril 2015
Classification 1.01.8.10/61 (DODEWAARD - GENERAL)
Remarks Vrijgegeven na een wob-verzoek. Het bestand met alle stukken is vrij groot - 25 Mb, en beschikbaar in het archief van de Rijksoverheid.
Front

From the publication:

Samenvatting
In 2009 en 2010 is een Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard KCD) opgesteld. De Minister van Economische Zaken heeft bij Besluit van 13 september 2011 gesteld dat dit plan genaamd "Ontrnantelingsplan 2011 KCD", voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de artikelen 26, 1' en 2 lid van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en 3, f en r lid, van de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling van nucleaire inrichtingen.
Het Ontmantelingsplan 2011 KCD is in de jaren 2009 en 1010 opgesteld door INS Ingenieur-gesellschaft MbH met medewerking van GEN, Belgatorn/Tractebel Engineering (da adviseurs van GEN), het (toenmalige) Ministerie van VROM en COVRA. De daarbij gehanteerde parameters zijn tot stand gekomen met inbreng en goedkeuring van alle betrokken partijen en verwoord in de door Belgatom/Tractebel Engineering opgestelde Technical Requisition File. Als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen, vooral door de in afgelopen jaren in gang gezette ontmanteling van meerdere Amerikaanse en Duitse kernenergiecentrales, is het in 2009 en 2010 opgestelde Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard, achterhaald. De eerstvolgende (wettelijke) evaluatie van het Ontmantelingsplan 2011 KCD is gepland in 2016. Echter gegeven de snelheid waarin de ontwikkelingen rond ontmanteling van nucleaire installaties plaatsvinden acht GEN het geboden een tussentijds rapport terzake op te stellen. Dit rapport beschrijft een aantal kosten reducerende maatregelen waardoor het totaal aan kosten voor de ontmanteling van de kernenergiecentrale Dodewaard aanmerkelijk kunnen worden verminderd. De beschreven maatregelen zijn gebaseerd op de actuele praktijk betreffende ontmanteling van kernenergiecentrales in Europa. Een deel van deze maatregelen en technieken zijn thans niet uitvoerbaar omdat zij in strijd zijn met het Nederlandse Beleid op het gebied van de verwerking en opslag van radioactief afval, en de Nederlandse Wet- en Regelgeving . In de landen rondom Nederland zijn dergelijke technieken echter al meerdere malen toegepast. Het verdient aanbeveling om het Nederlandse Beleid en de Wet- en Regelgeving op het gebied van verwerking en opslag van radioactief afval in lijn te brengen met de Europese ontwikkelingen op dit gebied. De beschreven maatregelen en technieken zullen worden opgenomen in de volgende herziening van het Ontmantelingsplan voor de kernenergiecentrale Dodewaard, thans voorzien te worden opgesteld in 2016.
In het Ontmantelingsplan 2011 KCD zijn de kosten voor ontmanteling en eindberging van radioactief materiaal uit te voeren in de periode vanaf 2045, op basis van het prijspeil 2009/2010 berekend op Als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen zouden die kosten thans badrager, een besparing derhalve van