Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2012

AuteurGKN
1-01-8-10-70.pdf
Datummaart 2013
Classificatie 1.01.8.10/70 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

In 2012 stonden de volgende onderwerpen centraal:
▪   beheer van de Veilige Insluiting
▪   opwerking van splijtstof
▪   overdracht van plutonium
▪   financiëlezekerheidstelling amoveringskosten Kernenergiecentrale Dodewaard
beheer van de Veilige Insluiting


De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale
van kracht.


Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en
beveiliging gecontroleerd en is een aantal inspecties op de terreinen uitgevoerd.


Uit alle contacten met de KFD is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting
(de conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.


GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan de KFD en andere belang-
hebbenden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van
radioactiviteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie
aan de orde.