Publicatie Laka-bibliotheek:
Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen

AuteurRIVM, S.Bader
1-01-0-60-37.pdf
Datum2010
Classificatie 1.01.0.60/37 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

            Report 610790012/2010
            S. Bader
RIVM
            Nederlandse interventie-
Rijksinstituut
voor Volksgezondheid
en Milieu       niveaus bij kernongevallen
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
RIVM Rapport 610790012/2010
Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen
Overzicht, achtergronden en aanbevelingen
S. Bader


Contact:
Sam Bader
Laboratorium voor Stralingsonderzoek
Sam.Bader@rivm.nl
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu, Directoraat Generaal Milieu, Directie Risicobeleid in het kader van het project
'Beleidsondersteuning Straling'.
RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Tel 030- 274 91 11 www.rivm.nl
     © RIVM 2010
     Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: 'Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
     (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave'.
RIVM Rapport 610790012                                                             2
     Rapport in het kort
     Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen

     Het RIVM beveelt aan de Nederlandse interventieniveaus voor maatregelen na een kernongeval in lijn
     te brengen met die van de omringende landen. Interventieniveaus zijn de stralingsniveaus op basis
     waarvan na een kernongeval maatregelen kunnen worden afgekondigd. Voorbeelden van dit soort
     maatregelen zijn schuilen en evacueren.

     In 2008 heeft het ministerie van VROM een deel van de interventieniveaus aangepast. Dit rapport geeft
     een overzicht van de vigerende interventieniveaus en de onderbouwing achter deze waarden. Het
     RIVM doet daarnaast een aantal aanbevelingen om de interventieniveaus te harmoniseren, en stelt voor
     de naamgeving van enkele maatregelen zo