Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1984

AuteurMin. Sociale Zaken
1-01-0-03-05.pdf
Datummei 1985
Classificatie 1.01.0.03/05 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                               2
Vergade~aar1984-1985
16226         Het functioneren van kerncentrales
            BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-
            LEGENHEID

            Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

            's-Gravenhage, 10 mei 1985

             Tijdens het debat in uw Kamer op 27 februari 1980 ter behandeling van
            de Nota over het kernongeval nabij Harrisburg (VS) heeft de toenmalige
            Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren over het
            functioneren van de Nederlandse kernenergiecentrales.
             Derhalve doe ik u hier toekomen een aantal exemplaren van een overzicht
            van de storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard in
            1984.
             Uit het overzicht blijkt dat zich geen ernstige storingen hebben voorgedaan.
            Bijzondere veiligheidsmaatregelen waren dan ook niet noodzakelijk. In
            geen enkel geval hadden de storingen gevolgen voor de omgeving.

            De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
            A. Kappeyne van de Coppello
            Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 16226, nr. 6              1
STORINGEN IN DE KERNENERGIECENTRALES BORSSELE EN DODEWAARD
GEDURENDE 1984

Inleiding

 De opgetreden storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dode-
waard over het jaar 1984 zijn evenals het voorgaande jaar 1983 ingedeeld
volgens:
 a. de categorie-indeling zoals aangegeven en toegelicht in bijlage 1, en
 b. de IRS-indeling zoals aangegeven in bijlage 2 (IRS: Incident reporting
system).

  Over 1984 werden in totaal 19 storingen door de beide vergunninghouders
aan de o