Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1985

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-0-03-06.pdf
Datumjuni 1986
Classificatie 1.01.0.03/06 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
DIRECTORAAT·GENERAAL VAN DE ARBEID
lernfvsiscbe Dienst

Datum: juni 1986Storingen in de kernenergiecentrale, Bor"ele en Dodewaard gedurende '985,Inleiding

De opgetreden storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over
het jaar 1985 zijn evenals de voorgaande jaren ingedeeld volgens:
a. de categorie·indeling zoals aangegeven en toegelicht in bijlage 1, en
b. de IRS·indeling zoals aangegeven in bijlage 2 (IRS: Incident repqrtinq
  system).

Over 1985 werden in totaal 14 storingen door de beide vergunninghouders aan
de overheid i.c. de Kernfysische Dienst gerapporteerd. Zeven van Borssele en
zeven storingen van Dodewaard.
Eén storing, aangeduid met (i), werd voldoende belanqrijk qeacht om gegevens
daarover ioternationaal uit te wisselen. Zowel de OESO/NEA (Organisatie voor
Economischa Samenwerking en ontwikkeling/Nucleair Energie Agentschap) te
Parijs ah de IAEA (Internationaal Atoom Energie Aqentschap) te Wenen werden
geïnformeerd.

Bij één storing (in de kernenergiecentrale Dodewaard dd.20 december) was er
sprake van een abusievelijke overschrijding van een in de Technische Specifi-
caties vastgelegde limiet. Dit had geen directe gevolgen. Wel zijn admini-
stratieve maatregelen genomen om een dergelijke overschrijding in de toekomst
te voorkomen. De aard van de storingen was zodanig dat qeen gevaar voor de
omqeving en. het personeel van de centrale bestond. Tijdens de storingen was
het reactorbeveiligingsststeem van beide centrales steeds intact en werd door
het reactorpersoneel ad~q~aat ingegrepen •.
De beschikbaarheid van de centrales (d.i. het percentage dat aangeeft welk
deel van de theoretisch haalbare afgegeven energie aan het net feitelijk is
afgegeven) was over 1985 voor Borssele 83\ en voor Dodewaard 88\. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de invloed van de opgetreden storingen op de
beschikbaarheid van de beide centrales zeer gering is geweest.
                    - 3 -

Storingen in de kernenergiece