Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1982

AuteurMin. Sociale Zaken
1-01-0-03-03.pdf
Datumjuli 1983
Classificatie 1.01.0.03/03 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                               2
Zitting 1982-1983     RIJbbegrotIng voor het ""188317600
Hoofdstuk XV
Departement van Sodale
laten en Werkgelegenheid
Nr. 121          BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK-
              GELEGENHEID MEVROUW KAPPEYNE VAN DE COPPEU.O
              Aan ae 1foorzltter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
              's-Gravenhage, 18 juli 1983

               njdens het Kamerdebat van 27 februari 1980 ter behandeling van de
              Nota over het kemongeval nabij Harrisburg (VS) is door de toenmalige
              minister toegezegd jaarlijks te rapporteren over het functioneren van de
              Nederlandse kernenergiecentrales.
               Derhalve doe ik u hierbij toekomen een aantal exemplaren van een
              overzicht van de storingen in de kernenergiecentrales Borssele en D0de-
              waard in 1982.
               Uit het overzicht blijktdatzich geen emstigestoringen hebben voorgedaan.
              Bijzondere veiligheidsmaatregelen waren dan ook niet noodzakelijlc.ln
              geen enkel geval hadden de storingen gevolgen voor de omgeving.
              De Staatssecretaris van Sociale laken en Werkgelegenheid,
              A. Kappeyne van de Coppello
              Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17800 hoofdstuk XV, nr. 121      1
STORINGEN IN DE KERNENERGIECENTRALES DODEWAARD EN BORSSB.E
GEDURENDE 1882

Inleidi~

 Zoals reeds aangekondigd in het overzicht van 1981 over de storingen In
de kernenergiecentrales Dodewaard en Borssele, is met ingang van 1982
een gewijzigde indeling van de opgetreden storingen ingevoerd. Daarbij
wordt aangesloten op een tot stand gekomen internationaal storingsme