Publicatie Laka-bibliotheek:
Vergunning verleend door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de invoer en het vervoer van verglaasd radioactief afval

AuteurMin.EZ
6-01-8-25-04.pdf
Datumjuni 2012
Classificatie 6.01.8.25/04 (TRANSPORTEN - NEDERLAND - VAN/NAAR OPWERKINGSFABRIEKEN/OPSLAG)
Voorkant

Uit de publicatie:

 1.1 Vergunning

     Op grond van artikel 15 onder a van de Kernenergiewet, juncto artikel 2, eerste lid en artikel 23,
     eerste lid, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, wordt aan de
     aanvrager DB Schenker Rail Nederland N.V., Moreelsepark 1 te Utrecht, vergunning verleend voor
     het in haar brief van 4 januari 2012 en de aanvullingen hieróp d.d. 16 mei 2012 aangevraagde
     vervoer over het spoor en het daarbij behorende binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen
     van colli met splijtstof in de vorm van vergl~asd hoogradioactief afval in bussen, van AREVA NC
     Etablissement de La Hague (Frankrijk) naar.COVRA, zoals nader omschreven onder 1.2. De onder
     1.3 genoemde documenten maken deel uit van de vergunning. De belangrijkste op het vervoer van
     toepassing zijnde regelgeving wordt weergegeven onder 1.4. Aan de vergunning worden de onder
     1.5 gestelde voorschriften verbonden.

     1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning

     A. De te vervoeren stoffen,de gegevens over de zending en het collo

     • De vergunning is geldig voor maximaal 3 zendingen verglaasd radioactief afval over het spoor.
     De volgende gegevens zijn op de zending van toepassing:
     • aantal colli                1
     • aantal bussen (canisters)         max. 28
     • fysische toestand             vast, gevitrifleerde residuen
     • chemische toestand             oxiden in verglaasd afval
     • massa afval per zending          max. 14000 kg
     • massa afval per bus            max. 530 kg, waarvan max. 300 gram
                           splijtbaar materiaal (equivalent Pu-239)
     • totale activiteit per zending       max. 480 PBq
     • type en kenmerk verpakking         TN 28 VT vat ( cask)
     • kenmerk goedkeuringscertificaat collo   F/323/B(M)F-96 T (Gp) (of hogere, geldige
                           revisie)
     • kenmerk certificaat van erkenning     NL/0215/B(M)F-96 T (Rev.4) (of hogere,
                           geldige revisie)
     • transportindex collo            max. 10
     • criticaliteits-veiligheidsindex collo   0
     • stralingscategorie collo          III-geel 1
     • beveiligingscategorie            na

     B.  Herkomst en bestemming
     •  herkomst                     AREVA NC te La Hague (Frankrijk)
     •  bestemming                    COVRA NV, Spanjeweg 1, Nieuwdorp
     •  vervoerder (per spoor)              DB Schenker Rail Nederland N.V.