Publicatie Laka-bibliotheek:
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen

AuteurCommissie mer
1-01-8-56-19.pdf
Datummei 2018
Classificatie 1.01.8.56/19 (PALLAS PETTEN - VERGUNNINGSPROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
1 mei 2018 / projectnummer: 3086
Commissie voor milieueffectraportage

1. Advies over het milieueffectrapport (MER)
Aanleiding
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor wil in de gemeente Schagen, op de 
Onderzoekslocatie Petten, een nieuwe onderzoeksreactor bouwen en exploiteren. Met 
deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden geproduceerd en zal 
nucleair onderzoek worden uitgevoerd. Deze nieuwe reactor zal de Hoge Flux Reactor 
vervangen, die zich op diezelfde locatie bevindt en die op enig moment wordt 
gesloten en ontmanteld. Om de reactor te kun-nen realiseren moet onder andere een 
deel van het bestemmingsplan van de locatie worden herzien. Voor deze herziening 
is een plan-MER opgesteld. Initiatiefnemer voor de herziening is het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen. De gemeenteraad is bevoegd 
gezag in deze procedure. In dit advies spreekt de Commissie voor de 
milieueffectrapportage1 zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.

Advies in het kort
Het MER beschrijft waarom het wenselijk is om ruimte beschikbaar te stellen voor een 
nieuwe onderzoeksreactor. Verder onderzoekt en vergelijkt het rapport de 
milieueffecten van drie varianten voor de bouwhoogte2 en van drie varianten voor de 
koeling van de reactor3. In het MER wordt onderscheid gemaakt tussen effecten die 
optreden in de bouwfase en in de ge-bruiksfase van de reactor. Daarbij is ook het 
eventuele tijdelijk in werking zijn van beide re-actoren beschouwd. Het rapport is 
duidelijk gestructureerd en voorzien van verhelderende illustraties, schema’s en 
kaartmateriaal.
De analyse laat zien in welke situaties negatieve effecten te verwachten zijn en 
waar maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Zo zijn 
maatregelen nodig om de effecten op de natuur van het aanleggen van de 
koelwaterleidingen in te perken. En als er voor gekozen wordt om de reactor met 
lucht te koelen zijn maatregelen nodig om de ge-luidseffecten voor de omwonenden 
te verminderen.