Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2009 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-87.pdf
Datummei 2010
Classificatie 1.01.8.10/87 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

algemene beschouwingen


Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1
januari 2004. zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de
kernenergiecentrale Dodewaard In 1997 vervroegd te stoken Op 26 maart 1997
werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektnc1teltsnet en op l JUii van
datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
voor beëindigd Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenerg1ecantrole
Dodewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedriJf gesteld en geconser-
veerd voor een Wacht tijd van 40 Jaar Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
ontmanteld worden


In 2009 stonden de volgende onderwerpen centraal
     beheer van de Veilige Insluiting
     oowerklng van splijtstof
•    overdracht van uranium en plutonium
•    terugvoer van kernafval naar Nederland
     overdracht van de onderneming aan de Stootbeheer van de Veilige InsluitingDe Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 1uli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (;NA) in te laten gaan Op dol moment werd het deel WA van de Kernenergie---
we1Vergunning voor Buitenbedrljfstelling en Conservering van de kernenergiecentra-
le van kracht


Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de lnstollatie gecontroleerd
Hierbij zijn (personele) organisatie. bedrijfsvoering. s1rallngshyglëne, archivering en
beveiliging uitgebreid doorgelicht en is een aantal inspecties op de terreinen uitge-
voerd


Uit olie inspectierapporten Is gebleken dot het beheer van de Vellige Insluiting (de
conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt


GKN stelt daarnaast. zoals voorgeschreven in de Kernenerg1ewetvergunning, drie-
rnaonqelljks een rapport op dat Is geadresseerd aan het ministerie van VROM. de
Kernfysische Dlenst en andere belanghebbenden Daarin komen de onderwerpen
Bedrijf en onderhoud. Lozingen van radrooctiviteit, Stralingsbescherming, Conventi-
onele milieuaspecten en Organisatie aan de orde