Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2008

AuteurGKN
1-01-8-10-68.pdf
Datummaart 2009
Classificatie 1.01.8.10/68 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

In 2008 stonden de volgende      onderwerpen     centraal:
   beheer van de Veilige Insluiting
   opwerking   van splijtstof
   overdracht   van uranium en plutonium
   terugvoer   van kernafval naar Nederland
   overdracht   van de onderneming       aan de Staat


beheer van de Veilige Insluiting

De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming            om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning    voor Buitenbedrijfstelling     en Conservering     van de kernenergiecentra-
le van kracht.

Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie.    bedrijfsvoering.    stralingshygiëne.      archivering  en
beveiliging  uitgebreid  doorgelicht   en is een aantal inspecties op de terreinen uitge-
voerd.

Uit alle inspectierapporten     is gebleken   dat het beheer van de Veilige Insluiting (de
conservering)   op een goede     en verantwoorde      manier plaatsvindt.

GKN stelt daarnaast.    zoals voorgeschreven     in de Kernenergiewetvergunning.           drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd           aan het ministerie van VROM. de
KFD. Euratom en andere belanghebbenden.           Daarin komen de onderwerpen            Bedrijf
en onderhoud.    Lozingen van radioactiviteit.     Stralingsbescherming.       Conventionele
milieuaspecten   en Organisatie aan de orde.

Op 22 november     2006 heeft de Europese Commissie, Directoraat-generaal            Energie
en Vervoer, Directoraat     1 - Nucleaire   Inspectie, GKN naar aanleiding      van een op 15
november    2006 door Euratom uitgevoerde       inspectie doen weten het voornemen           te
hebben    de IAEA te adviseren om de registratie van de KCD als nucleaire           installatie
op te heffen.    De IAEA heeft een dergelijk besluit nog niet genomen          en beschouwt
de KCD nog steeds als een nucleaire        installatie.
In het verslagjaar vonden      geen inspecties plaats door Euratom of door IAEA betref-
fende de splijtstof boekhouding      en de fysieke staat van de installatie. Wel werd door
IAEA-IPPASeen Security audit gehouden         die met goed gevolg werd doorlopen.

opwerking splijtstof

Met British Nuclear Group Sellafield Limited (voorheen          British Nuclear Fuels Plc}. on-
derdeel    van de Nuclear Decommissioning       Authority NDA (en op haar beurt deel
uitmakend    van het Britse Department     for Business, Enterprise and Regulatory       Reform
(BERR)is op 14 augustus 2006 een "Risk Sharing Supplemental              Agreement"   over-
eengekomen.     Deze overeenkomst     dient om de kosten en allocatie       van kosten die
voortvloeien   uit een eerder afgesloten     "Service agreement      for the re processing of
irradiated   fuel and associated    services" te fixeren en daarmee        beheersbaar   te ma-
ken. In de genoemde     Service Agreement     was opgenomen      dat de kosten op een
omslag basis verdeeld    werden   over de elektriciteitsproductiebedrijven       die deelne-
men aan het BN-GS programma        van opwerking     van  splijtstof.
GKN loopt nog risico voor kosten die gedurende           de periode als vastgelegd     in de
Service Agreement,     kunnen ontstaan    als gevolg van ontwikkelingen      buiten de
schuld van BN-GSI. Tot en met 2008 zijn dergelijke         ontwikkelingen    aan GKN niet ge-
meld.

In 2008 is alle splijtstof (23.500 kg.) van GKN in de installaties te Sellafield opgewerkt
met uitzondering    van een geringe hoeveelheid        moeilijk op te werken splijtstof. Hier-
over is met de Nuclear Decommissionjng         Authority   (NDA) overeenstemming       bereikt
om dit tegen betaling    in eigendom    over te gedragen     aan de NDA. In het 1e kwar-
taal 2009 wordt hiervoor een zogenaamde          Advance    Allocation   Agreement   gete-
kend.