Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2010 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-69.pdf
Datummaart 2011
Classificatie 1.01.8.10/69 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

algemene beschouwingen


Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1
januari 2004, zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de
kernenergiecentrale Dodewaard in 1997 vervroegd te staken. Op 26 maart 1997
werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op 1 juli van
datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale
Dodewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser-
veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
ontmanteld worden.


In 2010 stonden de volgende onderwerpen centraal:
▪   beheer van de Veilige Insluiting
▪   opwerking van splijtstof
▪   overdracht van plutonium
▪   terugvoer van kernafval naar Nederland
▪   overdracht van de onderneming aan de Staatbeheer van de Veilige Insluiting


De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale
van kracht.


Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en
beveiliging uitgebreid doorgelicht en is een aantal inspecties op de terreinen uitge-
voerd.


Uit alle inspectierapporten is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting (de
conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.


GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan het ministerie van VROM, de
Kernfysische Dienst en andere belanghebbenden. Daarin komen de onderwerpen
Bedrijf en onderhoud, Lozingen van radioactiviteit, Stralingsbescherming, Conven-
tionele milieuaspecten en Organisatie aan de orde.