Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2011 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-88.pdf
Datummaart 2012
Classificatie 1.01.8.10/88 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

    algemene beschouwingen


    Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1
  januari 2004, zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de
    kernenergiecentrale Dodewaard in 1997 vervroegd te staken. Op 26 maart 1997
  werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op 1 juli van
    datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
  voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale
    Dodewaard ingezet.
    GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser-
  veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
  ontmanteld worden.


  In 2011 stonden de volgende onderwerpen centraal:
  ■    beheer van de Veilige Insluiting
  ■    opwerking van splijtstof
  ■    overdracht van plutonium
■     overdracht van de onderneming aan de Staatbeheer van de Veilige InsluitingDe Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale
van kracht.


Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en
beveiliging uitgebreid doorgelicht en is een aantal inspecties op de terreinen uitge-
voerd.


Uit alle inspectierapporten is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting (de
conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.


GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie, de Kernfysische Dienst en andere belangheb-
benden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van radio-
activiteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie aan
de orde.Jaarverslag 2011 GKN                              pagina 5 van 26
19 maart 2012