Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2006

AuteurGKN
1-01-8-10-67.pdf
Datumjuni 2007
Classificatie 1.01.8.10/67 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

beheer van de Veilige Insluiting

De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Conservering van de kernenergiecentra-
le van kracht. Om in de Wachttijd bedrijf te kunnen voeren met de Veilige Insluiting
(VI) werden alle werkinstructies aangepast en werd een nieuw “Handboek voor de
bedrijfsvoering” opgesteld. Dit documentatiepakket, inclusief Brandweeraanvals-
plan, werd vier maanden na start bedrijfvoering geactualiseerd.

Voorafgaand aan de aanvang van de periode Wachttijd is door de KFD de status
van de installatie nagegaan. Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering,
stralingshygiëne, archivering en security uitgebreid doorgelicht en zijn een aantal
inspecties op de terreinen uitgevoerd.

Ook in 2006 zijn periodieke inspecties gehouden, niet alleen door de KFD maar
evenzeer door Euratom en de IAEA (International Atomic Energy Association of the
United Nations).

GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan het ministerie van VROM, de
KFD, Euratom en andere belanghebbenden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf
en onderhoud, Lozingen van radioactiviteit, Stralingsbescherming, Conventionele
milieuaspecten en Organisatie aan de orde.

Op 22 november 2006 heeft de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Energie
en Vervoer, Directoraat 1 – Nucleaire Inspectie, ons doen weten het voornemen te
hebben om de registratie van de KCD als nucleaire installatie op te heffen. Dit bete-
kent overigens uitsluitend dat de centrale niet meer gebruikt kan worden als kern-
energiecentrale. Eenzelfde door de IAEA te nemen besluit wordt medio 2007 ver-
wacht.

Uit alle inspectierapporten is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting (de
conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.