Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 2005

AuteurGKN
1-01-8-10-66.pdf
Datummaart 2006
Classificatie 1.01.8.10/66 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

ALGEMENE BESCHOUWINGEN


Inleiding

Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1 januari 2004, zoals
oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de kernenergiecentrale Dodewaard vervroegd
te staken. Op 26 maart 1997 werd de installatie afgeschakeld van het landelijk elektriciteitsnet en op 1 juli
van datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel voor beëindigd.
Daarmee werd het afbouwtraject van de centrale Dodewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconserveerd voor een wachttijd
van 40 jaar. Na deze wachttijd zal de centrale definitief ontmanteld worden.

In 2005 stonden de volgende onderwerpen centraal:
• afronding van het project Realisatie Veilige Insluiting
• beheer van de Veilige Insluiting
• overdracht van de onderneming aan de COVRA NV


Realisatie Veilige Insluiting

In het eerste halfjaar werd het project Realisatie Veilige Insluiting met succes afgerond. Per 1 juli 2005
verkeert de centrale formeel in een situatie van Veilige Insluiting

Beheer van de Veilige Insluiting

De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wachttijd (WA) in te laten
gaan. Op dat moment werd het deel WA van de kernenergiewetvergunning voor Buiten bedrijfstelling en
Conservering van de centrale van kracht. Om in de Wachttijd bedrijf te kunnen voeren met de Veilige
Insluiting (VI) werden alle werkinstructies aangepast en werd een nieuw “Handboek voor de
bedrijfsvoering” opgesteld. Dit documentatiepakket, inclusief Brandweeraanvalsplan, werd vier maanden
na start bedrijfsvoering nogmaals geactualiseerd.

Voorafgaande aan de aanvang van de periode Wachttijd is door de KFD de status van de installatie
nagegaan. Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en security
uitgebreid doorgelicht en zijn een aantal inspecties op de terreinen uitgevoerd. Ook tijdens de
bedrijfsvoering met de VI zijn periodieke inspecties uitgevoerd.

De installatie, zoals deze werd opgeleverd door het projectteam “Realisatie Veilige Insluiting”, heeft in het
tweede halfjaar van 2005 naar verwachting gefunctioneerd. Een aantal storingen trad op, maar deze
hadden geen invloed op de veiligheid van de installatie. Bij correcties van de opgetreden storingen
werden tevens een aantal “kinderziektes” verholpen. Het ontwerp van de VI is hierbij ongewijzigd
gebleven. Met name de regelkringen van het ventilatiesysteem vergden veel inspanning om een juiste
afstelling te verkrijgen.

Het archief van de VI werd verder gecomplementeerd. Het tweede deel van het statisch archief is in
behandeling genomen door het Gelders Archief. Het eerste deel is inmiddels ontsloten. Het Dodewaard
Informatie Systeem (“DIS of Stralingsatlas”) is opgeslagen bij een externe firma. Het technisch Informatie
Pakket (TIP) en het dynamisch archief zijn op de locatie beschikbaar en zijn (deels) elektronisch
beschikbaar. Het documentatiepakket van de “as built” situatie van de VI werd afgerond.

De lozingen van radioactieve stoffen vanuit de VI via de ventilatielucht zijn vrijwel nihil en ruim beneden
de toegestane lozingslimieten. Lozing van radioactief besmet bedrijfsafvalwater is in de periode Wachttijd
niet vergund. De dosis van het eigen personeel en personeel van uitvoerders was in de verslagperiode
gering en bleef ruim binnen de wettelijke limieten.


Overdracht van de onderneming aan COVRA

De aandelen van COVRA zijn in 2002 overgedragen aan de Staat, waarmee de weg is vrijgemaakt voor
de overdracht van GKN naar de COVRA. Het overleg hierover met de Overheid loopt nog.