Publicatie Laka-bibliotheek:
Inventaris radioactief afval in Nederland

AuteurCOVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers
1-01-4-15-14.pdf
Datumseptember 2014
Classificatie 1.01.4.15/14 (AFVAL - RICHTLIJN 2011/70/EURATOM)
Voorkant

Uit de publicatie:

INVENTARIS RADIOACTIEF AFVAL IN NEDERLAND

September 2014
Ewoud Verhoef, Jeroen Welbergen (COVRA)
Rob Wiegers en Marit Sijbers (IBR Consult)

COVRA N.V.

1.	Inleiding
Op grond van de Europese radioactief afval richtlijn is Nederland verplicht het radioac-
tief afvalbeleid en de uitvoering daarvan vast te leggen in een nationaal programma.
In het nationale programma wordt het beleid voor het beheer van radioactief afval
beschreven van het ontstaan tot aan de beheeroptie(s) voor de zeer lange termijn.
Aan het nationale programma wordt nu gewerkt. Het moet in 2015 gereed zijn. Deze
inventaris dient als onderbouwing bij de uitwerking van het nationale programma.

Het nationale programma kan gezien worden als een ‘projectplan’ voor het nationale
afvalbeleid. Concreet geeft het nationale programma antwoord op twee vragen:
1.	       Hoeveel afval is er en komt er nog?
2.	       Wat doe je en ga je doen met dat afval?
Met deze inventaris wordt een antwoord gegeven op de eerste vraag. Er wordt in kaart
gebracht hoeveel radioactief afval in Nederland ligt opgeslagen en er wordt een voor-
spelling gemaakt hoeveel radioactief afval er verwacht wordt. Andere studies die wor-
den uitgevoerd in het kader van het nationale programma zijn de verkennende studie
van Arcadis naar mogelijke lange termijn beheeropties en de studie van het Rathenau
Instituut naar participatie van het publiek bij besluitvorming over radioactief afval. Die
studies hebben betrekking op de tweede vraag.

1.1.	    Radioactief afvalbeleid
Ioniserende straling is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Radio-
actieve stoffen worden op veel plaatsen gebruikt, juist omdat ze ioniserende straling
uitzenden. Naast nuttig is ioniserende straling in potentie ook gevaarlijk voor mens
en milieu. Wanneer de radioactieve stoffen niet meer worden gebruikt, moeten ze
veilig worden opgeruimd. Volgens de Nederlandse en Europese regelgeving ontstaat
er daarom ‘radioactief afval’ wanneer voor de radioactieve stof geen verder gebruik
meer is voorzien (en de stof door de overheid als radioactief afval wordt beschouwd).
De zorg voor radioactief afval is aan strenge regels gebonden. Die regels zijn vast-
gelegd in de Kernenergiewet (Kew) en de daarvan afgeleide Ministeriële Besluiten en
Regelingen. Het fundament van het Nederlandse beleid voor radioactief afval stamt
uit 1984. Dit beleid staat anno 2014 nog steeds overeind. Er moet voorkomen worden
dat radioactief afval ongecontroleerd in het leefmilieu terechtkomt. Praktisch betekent
dat: isoleren, beheersen en controleren van dit afval.