Publicatie Laka-bibliotheek:
Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRA

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-17.pdf
Datummei 1997
Classificatie 1.01.0.03/17 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID                  RT97-101
Kernfysische Dienst

Gebeu.'tenissen in 1996 in de kerncentrales Bo.'ssele en Dodewaa.'d en bij de
vereunnin&houde.'s ECN en COVRA

Inleiding

In 1996 werden in totaal 33 gebeurtenissen in de twee Nederlandse kernenergiecentrales
aan de Kernfysische Dienst gemeld, 14 door Borssele en 19 door Dodewaard,
De meldingen vinden sedert 1987 plaats op basis van het nationaal storingsmeldingssys-
teem. Dit systeem is onder meer gebaseerd op het "Incident Rep<.lfting System" (IRS) van
het Internationaal Atoom Energie Agentschap (lAEA). Deze meldingen staan los van de
melding in geval van een dreigend ongeval waarbij de alarm regelingen van de kerncen-
trales in werking treden.
Dit jaar wordt de categorie indeling wederom op basis van de "International Nuclear
Event Scale (INES)" vermeld. Deze indeling is door de IAEA en het Nucleaire Energie
Agentschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(NEA/OESO) vastgesteld als middel om de ernst van gebeurtenissen bij de kernener-
giecentrales in consistente termen aan het publiek duidelijk te maken.

Van de gemelde gebeurtenissen waren cr 28 op INES niveau 0, vier op INES niveau 1 en
één op INES niveau 2.
Gebeurtenissen op INES niveau 0 betreffen afwijkingen die ieder op zich van geen direct
belang zijn voor de nucleaire veiligheid. Deze afwijkingen worden op systematische wijze
aan een nadere analyse onderworpen opdat adequate maatregelen getroffen kunnen
worden.
Gebeurtenissen op INES niveau 1 betreffen storingen van belang voor de nucleaire
veiligheid waarbij de bedrijfsvoorwaarden worden overschreden of waarbij bijkomende
zaken worden geconstateerd. Twee van de vier op niveau 1 geklasseerde storingen bij de
kerncentrale Dodewaard betroffen manipulaties met materiaal/splijtstof in de natte
opslagbassins. Een generieke studie naar mogelijke tekortkomingen tijdens die handelin-
gen wordt uitgevoerd.
Gebeurtenissen op INES niveau 2 betreffen incidenten die de veil