Publicatie Laka-bibliotheek:
Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-16.pdf
Datumjuli 1996
Classificatie 1.01.0.03/16 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van Volks1ulsvesling.
Ruimtelijke Ordenin, : en Milieubeheer
Rijnstraat 8
2515 XP 's-Gravenhage
Interne Postccde 655
Tel: 070-3394981
Fax: 070-3391314
 DlREcrORAAT-GE'ffiRAAL MILIEUBEHEER    AAN: De voorzitter van de Vaste kamer
 Dir~tie Stoffen, VeiJif aeid, Straling  commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
 Striling en Nucleaire \ eiligheid     Ordening en Milieubeheer uit de Tweede
 (14406.brl.ROIYJ)             Kamer
                       Postbus 20018
                       2500 EA 'S-GRAVENHAGEUw kenmerk           Uw brief  Kenmerk        Datum

                       DGM/SVS/
Onderwerp
                                 2 3 JULI 1996
 Het functioneren van de Nederlandse Kernenergiecentrales Geachte voorzitter,

 Tijdens het kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de Nota inzake het
 kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige Minister van Sociale zaken
 toegezegd, jaarlijks te rapporteren over het veilige functioneren van de Nederlandse
 kerncentrales
 Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij het overzicht van de meldingsplichtige
 gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1995.
 Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen gebeurtenissen
 voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakten. Ook
 hadden de ge beurtemssen geen nadelige gevolgen voor de omgeving.
 De storingen zijn op systematische wijze aan een nadere analyse onderworpen zodat
 passende maatregelen genomen zijn of getroffen kunnen worden.

 hoogachtend,
 de Minister van Volkshuisvesting,
 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer3;!agen
       2
MINISTERIE VA'f SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID          RT96-259.RoA
Kernfysische )ienst
Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995


Inleiding

I