Publicatie Laka-bibliotheek:
Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-15.pdf
Datumaugustus 1995
Classificatie 1.01.0.03/15 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

   •
 •
                                         Poo_tolIOl
                                         2SCl9 LV'~"-
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer                      Anna"., Hanno trul 4
der Staten-Generaal                                TeIoIoon 1110 - 333 44 44
Binnenhof la                                   T...,. 1110· 333 40 33
DEN HAAG
Uw Brief                      On. kenmerk         Ooorkieenummer
                          ~/KFD/95/ll35fV~       070-3335549

Onderwerp                      Oatum            Contaetpereoon
Het functioneren van de Nederlandse         25 augustus 1995       Ir.  J. Versteeg
Kernenergiecentrales


Tijdens het kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de Nota inzake het kernongeval
nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige Minister van Sociale zaken toegezegd. jaarlijks te
rapporteren over het veilige functioneren van de Nederlandse kerncentrales.

Naar aanleiding hiervan zend tk u hierb!j het overzicht van de meldingsplichtige
gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1994.

Zoals uit het overzicht blijkt. hebben zich in genoemde peTiode geen gebeurtenissen voorgedaan.
welke b!jzondere veiligheIdsmaatregelen noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenisseü
geen nadelige gevolgen voor de omgeving.

De stoTingen zijn op systematische wijze aan een nadere analyse onderworpen zodat passende
maatregelen genomen zijn of getroffen kunnen worden.De Mtnister van Sociale zaken en
Werkgelegenheid.


(A.P.W. M I..""YV'      0.1
         I
Bijlage I:      Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994
           (document R'f95-102.JdFIRoA)