Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-12.pdf
Datumjuli 1992
Classificatie 1.01.0.03/12 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                                  2
Vergaderjaar 1991-1992
16226              Het functioneren van kerncentrales
Nr. 13             BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK–
                GELEGENHEID

                Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

                Den Haag, 9 juli 1992

                 Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de
                Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige
                Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betref–
                fende het functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales.

                  Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de storingen
                in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1991.

                 Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
                storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza–
                kelijk maakten. Ook hadden deze storingen geen nadelige gevolgen voor
                de omgeving.

                 Gedurende alle gemelde storingen functioneerde het reactorbeveili–
                gingssysteem van beide centrales goed.

                De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
                B. de Vries
213941F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1992       Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 16 226, nr. 13
                      STORINGEN IN DE KERNCENTRALES BORSSELE EN