Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990

AuteurMin. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-11.pdf
Datumjuli 1991
Classificatie 1.01.0.03/11 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                              2
Vergaderjaar 1990-1991
16226          Het functioneren van kerncentrales
Nr. 11          BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EIM WERKGELE–
             GENHEID

             Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

             's-Gravenhage, 8 augustus 1991

              Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de
             Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige
             Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betref–
             fende het functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales.

              Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de
             storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard
             over het jaar 1990.

              Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
             storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza–
             kelijk maakten. Ook hadden deze storingen geen nadelige gevolgen voor
             de omgeving.
              Gedurende alle gemelde storingen functioneerde het reactorbeveili–
             gingssysteem van beide centrales goed.

             De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, a.i.
             J. E. Andriessen
             Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 16 226, nr. 11
                    STORINGEN IN DE KERNCENTRALES BORSSELE EN
                    DODEWAARD GEDURENDE 1990

                    Inleiding

                     In 1990 werden in totaal 24 storingen doo