Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-13.pdf
Datumjuli 1993
Classificatie 1.01.0.03/13 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                                  2
Vergaderjaar 1992-1993
16226              Het functioneren van kerncentrales
Nr. 14             BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE–
                QENHEID

                Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

                's-Gravenhage, 19juli 1993

                 Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de
                Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige
                Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betref–
                fende het functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales.

                  Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de storingen
                in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1992.

                 Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
                storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza–
                kelijk maakten. Ook hadden deze storingen geen nadelige gevolgen voor
                de omgeving.

                 De storingen zijn op systematische wijze aan een nadere analyse
                onderworpen zodat passende maatregelen genomen zijn of getroffen
                kunnen worden.

                De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
                B. de Vries
314077F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1993       Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 16226, nr. 14
     Storingen in de kerncentrales Borssele