Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1988

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-0-03-09.pdf
Datumjuli 1989
Classificatie 1.01.0.03/09 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      MINISITRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN \\~RKGELEGENHEID
    ·S·GRA \'E~HAGE. ZEESTRAAT 73 - TELEFOON: 070-715911 - TELEFAX: 070-714357 - TELEX: 31.250
                     DIRECTOR}~T-GENERAAL  VP~   DE ARBEID                             De Voorzitter van de
                             Tweede Karr~r der Staten-Generaal
                             Binnenhof IA
                             2513 AA ' s-GRAVENHAGE
Uw kenmerk        Uw brief van          Ons kenmerk  Nr. DGA/KFD/89/03162Onderv.erp
         Het functioneren van de               Datum 11 juli 1989
         Nederlandse kernenergiecentrales.         Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de Nota
         inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toe~malige Minister
         van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betreffende het
         functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales .

    . 1.   Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de storingen
         in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1988.

         Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
         storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk
         maakten. Ook hadden deze storingen in geen enkel geval gevolgen voor de
         omgeving.

         Gedurende alle gemelde storingen    functioneerde    het reactorbeveiligings-
         systeem van beide centrales goed.
                              E STAATSSECRETARIS    VAN SOCIALE ZAKEN
                              N WERKGELEGENHEID,                             (L. de