Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1987

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-0-03-08.pdf
Datumapril 1988
Classificatie 1.01.0.03/08 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   RT87-098
Directoraat-Generaal van de Arbeid
Kernfysische Dienst.

Datum: april 1988
Storingen in de kernenergieçentrales Borssele en podewaard
gedurende 1287.

InleÜUog

In het verslagjaar is na enige voorbereiding een storingsmel-
dingssysteem voor kernenergiecentrales in Nederland van
kracht geworden. Dit systeem is onder meer gebaseerd op het
"Incident Reporting System" (IRS) van het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (lAEA). Ook de tot nu toe geldende
verschillende storingsmeldingsystemen van de beide kerncen-
trales Borssele en Dodewaard zoals vermeld in hun Technische
Specificaties zijn bij de totstandkoming van het nationale
systeem beschouwd.
In het nieuwe systeem is onderscheid gemaakt tussen storingen
die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 uren
gemeld moeten worden (categorie A) en storingen die zo spoe-
dig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen in een
schriftelijke vorm gerapporteerd moeten worden (categorie B).
AIge.een kan gesteld worden dat het veiligheidsbelang van ca-
tegorie A groter is dan van categorie B. Voorts dat deze mel-
dingen los staan van de melding in geval van een dreigend on-
geval waarbij de alarmregelingen van de kerncentrales in wer-
king treden. Een dergelijke situatie is ernstiger dan catego-
rie A.

In bijlage 1 is het nationale storingsmeldingssysteem weerge-
geven zoals dit nu in de Technische Specificaties van de bei-
de nucleaire installaties is opgenomen.
               - 2 -
De opgetreden storingen in de kernenergiecentrale Borssele en
Dodewaard over het jaar 1987 zijn dan ook ingedeeld volgens
de bovenstaande categorie-indeling.

In 1987 werden in totaal 23 storingen door de beide vergun-
ninghouders aan de Kernfysische Dienst gerapporteerd. Een
aantal gemelde storingen omvat meerdere kort daarna optreden-
de (vervolg)storingen. Een voorbeeld hiervan is de storing op
20/21/22 november 1987 bij Borssele, waarbij tijdens een sto-
ring meerdere daaraan verbonden (vervolg)