Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Dodewaard en Borssele gedurende 1980

AuteurMin. Sociale Zaken
1-01-0-03-01.pdf
Datummei 1981
Classificatie 1.01.0.03/01 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
                                            2
Zitting 1980-1981
16226        Het functioneren van kerncentrales
Nr. 4        BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

          Aan de Voorzittei' van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

          's-Gravenhage, 8 mei 1981

           Ingevolge mijn toezegging tijdens het kamerdebat van 27 februari 1980 ter
          behandeling van de Nota over het kernongeval nabij Harrisburg (VS)
          (15580) om jaarlijks te rapporteren over de storingen in de kerncentrales
          Dodewaard en Borssele, doe ik u hierbij een aantal exemplaren van een
          overzicht van de storingen in 1980 toekomen.

          De Minister van Sociale Zaken.
          W.Albeda
2vel        Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16226, nr. 4
S. ,1flINGEN IN DE KERNCENT~I\LES DODEWAARD EN eORSSElE
GEDURENDE 1980

Inleiding

  Aan de hand van ,~" gogevens die de exploitanten aan de overheid ver-
strekken is een OVBrZi hl gemaakt van de or,ingen die in het afgelopen jaar,
1980, in de kemcl'lntn: 'es Dodewaard en Borssele hebben plaatsgevonden.
Voor het samenstellen van het overzicht zijn alleen die storingen bI' 5chouwd
die betrekkin(' !'loben op het veilig bedrijf van de installatie. C,ar< ,e is ge-
bruik gem< ,c+Jn een graduele indeling van alle voorvallen in l.". 19orieën
met toenem"nde veiligheidsbelang. Deze categorie-indeling is gekozen naar
het voorbeeld van het Zweedse storingsmeldingssysteem. Ter vr: 'krijging
van ervaring met een systematische storingsrapportage wordt deze indeling
in Nederland tijdens een proefperiode gebruikt. Deze categorie-indeling
heeft daarom nog een voorlopig karakter en zal weftlct.' l:Jijges' d moeten
worden. De omschrijving van de verschillende cate