Publicatie Laka-bibliotheek:
De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

AuteurR.Schalij, M.van der Kloot Meijburg
1-01-0-00-123.pdf
Datumnovember 2020
Classificatie 1.01.0.00/123 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding
In opdracht van de Provincie Zeeland heeft eRisk Group een verkennend onderzoek gedaan
naar de mogelijke rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem. Het verkennende
karakter bestaat daaruit dat op ieder deelterrein verder onderzoek noodzakelijk is voordat
een vervolgstap zou kunnen worden gezet. Het voorliggende document is een samenvatting
van de uitgebreidere studie.

Het onderzoek is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en eigen analyses. Verder
is voor de totstandkoming van dit onderzoek gesproken met een aantal stakeholders. Met
name prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman (TU Delft), Ad Louter (URENCO en Nucleair
Nederland), Carlo Wolters (EPZ), Niels Unger en Jorim de Boks (PZEM) en Martin
Wissekerke (Provincie Zeeland).

Een belangrijke invalshoek van dit onderzoek is de keuze voor een toekomst waarin ruimte
is voor groei en verduurzaming van de industrie zoals ook wordt bepleit in de kamerbrief
van EZK ten aanzien van de toekomst van de basisindustrie in Nederland . Het volgende
citaat uit de brief maakt duidelijk wat daarmee wordt bedoeld:

   Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor
   duurzame (basis)industrie. We hebben hier alles voor in huis: van een hoogopgeleide
   technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport
   van industriële grondstoffen en goederen; van de mogelijkheden die de Noordzee biedt
   voor productie van grootschalige groene elektriciteit, tot de aanwezigheid van lege
   gasvelden voor opslag van waterstof en CO2 (CCS) en een buizennetwerk dat ooit is
   aangelegd voor aardgas maar dat ook geschikt is voor waterstof en groen gas. Of we
   deze kans gaan benutten is afhankelijk van de keuzes die we nu maken. Wachten leidt
   tot meer onzekerheid en een toenemende kans dat de grote, noodzakelijke investeringen
   elders plaatsvinden. Daarom schetst deze brief een visie op de toekomst van de
   Nederlandse basisindustrie.

De keuze voor zo’n toekomst betekent dat de energie- en grondstoffenvraag (inclusief
de energievraag van de internationale lucht- en vrachtvaart) verder zal groeien en er een
nog grotere uitdaging ontstaat om in 2050 de energievoorziening CO2 neutraal te maken.
In het onderzoek wordt op deze keuze aangesloten met een passend transitiescenario
“Onafhankelijke Groei”. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre kernenergie
in combinatie met een maximale inzet op zon- en windenergie in dat scenario een bijdrage
kan leveren aan het streven om in 2050 de totale Nederlandse energie- en grondstoffen-
vraag CO2-vrij te maken.